Kontakt. 15 865 11 30, osir@poczta.polaniec.eu

Regulamin

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO W OŚRODKU SPORTU I REKREACJI W POŁAŃCU

§ 1.

Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego, miejsca instalacji kamer systemu, reguły rejestracji i przechowywania zapisu z kamer,
sposób ich zabezpieczenia oraz tryb udostępniania danych z zapisu z kamer.

§ 2.

 Celem monitoringu wizyjnego jest:

1) zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie;

2) ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa;

3) ochrona mienia.

§ 3.

Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Połańcu.

§ 4.

1. System monitoringu wizyjnego obejmuje obiekty Ośrodka Sportu i Rekreacji w Połańcu oraz teren wokół nich.

2. Monitoring wizyjny nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych i pomieszczeń socjalnych.

3. System monitoringu wizyjnego składa się z:

       1) kamer rejestrujących obraz;

       2) urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośnik fizycznym;

       3) stacji monitorowania umożliwiającej podgląd rejestrowanego obrazu.

4. Urządzenie rejestrujące oraz stacja monitorowania znajdują się w pomieszczeniach budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Połańcu.

5. Monitoring funkcjonuje całodobowo.

6. Rejestracji podlega obraz z kamer monitoringu, bez rejestracji dźwięku.

7. Zapisy z kamer przechowywane są przez okres do 7 dni, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym.

§ 5.

1. Informacja o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego podawana jest poprzez rozmieszczenie tablic z piktogramem kamery na terenie i przy wejściach do budynków.

2. Na tablicy ogłoszeń, na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Połańcu oraz na stronie internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Połańcu 
w zakładce RODO “Monitoring” zamieszcza się następującą klauzulę:

“Ośrodek Sportu i Rekreacji w Połańcu prowadzi monitoring wizyjny budynku oraz terenu wokół niego w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz ochrony mienia. Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowią art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000 i 1349) oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000 i  1076). Administratorem systemu monitoringu jest Ośrodek sportu i Rekreacji w Połańcu. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: pawel@e-direction.pl , tel. 781 789 794.

Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 7 dni. Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Połańcu oraz,
w Biuletynie Informacji Publicznej.

Pełny obowiązek informacyjny znajduje się w biurze Ośrodka Sportu i Rekreacji w Połańcu.

§ 6.

Dostęp do obrazu i zapisu monitoringu mają osoby upoważnione do przetwarzania danych.

§ 7.

1.Dane zarejestrowane w ramach monitoringu wizyjnego nie stanowi informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu na podstawie przepisów ustawy o informacji publicznej.

2.  Zapis z systemu monitoringu wizyjnego może być udostępniony wyłącznie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie postępowań na podstawie pisemnego wniosku
za zgodą administratora.

3. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem zapisu z monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się do administratora z pisemnym wnioskiem o sporządzenie jego kopii, wskazując dokładną datę, a także czas i miejsce zdarzenia.

4. Kopia sporządzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej przechowywana jest w zamkniętym pomieszczeniu i udostępniania uprawnionym organom, np. Policji, sądom itp. W przypadku bezczynności uprawnionych organów kopia jest niszczona po upływie sześciu miesięcy od dnia jej sporządzenia, a z czynności tej sporządza się protokół.

5. Zapis z monitoringu wizyjnego wydawany jest za pokwitowaniem.

§ 8.

Regulamin zamieszcza się na stronie internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Połańcu w zakładce RODO “Monitoring”.