Ułatwienia dostępu

Przejdź do treści

Wynajem pomieszczeń

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Połańcu

zaprasza do składania ofert na najem pomieszczenia
w  budynku Pływalni „Delfin” przy ul. W. Witosa 1  w Połańcu
przeznaczonego pod usługi z zakresu:

 odnowy biologicznej, kosmetologii, dietetyki, fizjoterapii,
masażu, rehabilitacji, usług prozdrowotnych, fitness, siłowni itp.

 • Pływalnia „Delfin” znajduje się przy ul. W. Witosa 1 w Połańcu.
  Pomieszczenie przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej w wymienionym zakresie zostało zaznaczone na rzucie graficznym budynku stanowiącym załącznik nr 1.
 • W lokalu znajdują się media: instalacja elektryczna, cieplna, wodno – kanalizacyjna. Opłaty za media i wywóz odpadów w zakresie własnym Najemcy.
 • Wyposażenie pomieszczenia w zakresie własnym Najemcy, przy akceptacji Zarządcy.
 • Oczekiwane godziny otwarcia: siedem dni w tygodniu w godzinach pracy Pływalni; przedłużenie bądź skrócenie godzin pracy po uzgodnieniu
  z Zarządcą budynku.

Forma udostępnienia – najem

Czas trwania umowy – 1 rok od podpisania umowy (z możliwością przedłużenia do 3-ech lat).

OSiR w Połańcu zaleca przed złożeniem oferty, dokonania wizji lokalu będącego przedmiotem prowadzenia najmu. Oględzin można będzie dokonać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr telefonu  15 8651 120 (wew.22)- biuro OSiR

Wymagania dotyczące oferentów:

Osoba, która prowadzi działalność usługową lub wykonywała zawód we wskazanym zakresie (odnowy biologicznej, kosmetologii, dietetyki, fizjoterapii, rehabilitacji, usług prozdrowotnych, fitness, siłowni itp.) co najmniej 1 rok. Usługi świadczone przez oferenta powinny być zgodne z polskimi normami określającymi reżimy sanitarne i technologiczne obowiązujące dla danego typu działalności. Osoba, która na dzień składania oferty nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskała przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (oświadczenia).

Szczegółowy metraż pomieszczenia przeznaczonego na najem :

G 24 – łącznie 7,97 m2 netto

Dana działalność gospodarcza, powinna być prowadzona w lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Oferta musi zawierać:

 • Imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy.
 • Numer telefonu do kontaktu.
 • Opis prowadzonej działalności (doświadczenie minimum 1 rok) wraz ze wskazaniem rodzaju działalności.
 • Proponowana kwota miesięcznego czynszu najmu, wyrażona w kwocie netto za m2 powierzchni lokalu, przy wskazaniu pomieszczenia, które oferent chce wynająć.
 • Integralną częścią oferty jest oświadczenie Oferenta o:

           –  zapoznaniu się z zasadami najmu lokalu,

           –  dokonaniu oględzin pomieszczenia i zapoznania się ze stanem technicznym oraz  
              akceptacji jego stanu,

           –  oświadczenie o niezaleganiu z opłatami na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
              i podatkami uiszczanymi na rzecz właściwego Urzędu Skarbowego,

           –  oświadczenie o braku jakichkolwiek postępowań egzekucyjnych,

           –  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Oferenta w zakresie niezbędnym       

              do przeprowadzenia postępowania w wyborze  oferty, przy zachowaniu zasady jawności       

              postępowania i podania jego wyniku do publicznej wiadomości,

          –   podpis Oferenta lub osoby uprawnionej do podpisywania w przypadku składania ofert  przez pełnomocnika wraz ze stosownym
               pełnomocnictwem, jeżeli prawo do reprezentacji nie wynika wprost z odpisu z właściwego rejestru. 

Oferent powinien na żądanie Wynajmującego bezzwłocznie (drogą elektroniczną na adres e-mail: osir@poczta.polaniec.eu  udzielić wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

Mile widziane dodatkowe propozycje związane z prowadzeniem działalności.

Podstawowe kryterium wyboru najemcy:

 1. Cena – 60% (maksymalnie 60 pkt).

 • Kryterium cenowe – oferent może uzyskać maksymalnie 60 punktów w kryterium dotyczącym ceny: cena oferty badanej/cena oferty najwyższej x 100 pkt x 60%.
 • Punkty będą liczone do dwóch miejsc po przecinku.

 1. Doświadczenie zawodowe – 40% (maksymalnie 40 pkt).
 2. Proponowana kwota najmu za m2 netto – nie mniej niż 30 zł.

Wynajmujący dokona oceny w tym kryterium na podstawie informacji przedstawionych przez Najemcę oraz na podstawie dokumentów dołączonych do oferty, przyznając punkty w następujący sposób:

 • powyżej 5 lat –  40 pkt
 • powyżej 3 do 5 lat –  30 pkt
 • 1 rok do 3 lat –  20 pkt

OSiR w Połańcu zastrzega sobie prawo:

 1. Swobodnego wyboru oferenta.
 2. Zamknięcia naboru bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 3. Odwołania naboru w całości lub dla poszczególnych pomieszczeń bez podania przyczyny.
 4. Zapisu w umowie najmu, że brak jest możliwości podnajmu pomieszczeń na rzecz osób trzecich.

Pisemną ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem „Oferta na najem pomieszczenia budynku przy ul. W. Witosa 1 w Połańcu, przeznaczonej pod wybraną usługę”.
Liczy się data wpływu do Wynajmującego.

Termin składania ofert: do dnia 26.02.2024 roku do godziny 10.00.

Miejsce składania ofert: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Połańcu ul. Witosa 1,
                                          28-230 Połaniec, biuro.

Informacje dodatkowe:

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.02.2024 roku o godzinie 10.30 w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Połańcu, przy ul. Witosa1. Oferty oceniane będą przez powołaną w tym dniu komisję na podstawie Zarządzenia Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Połańcu.
 2. Szczegółowe informacje na temat ogłoszenia uzyskać można w Ośrodku Sportu i Rekreacji
  w Połańcu, ul. Witosa 1, tel: 15 8651 120.

Klauzula informacyjnej dotycząca ochrony danych osobowych:

Informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Połańcu, ul. Witosa 1, zwany dalej Administratorem;
 • Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • Inspektorem Danych Osobowych u Administratora jest Pan Paweł Strycharz pawel@e-direction.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury wyboru oferty na  najem pomieszczeń i będą przetwarzane w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c lub e RODO[1] .
 • podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
 • posiada Pani/Pan prawo do:

      – żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,    
      – usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
      – wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
      – przenoszenia danych,
      – wniesienia skargi do organu nadzorczego
      – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, wynikający z przepisów
       

Załącznik:

 1. Rzut pomieszczenia przeznaczonego pod najem w budynku Pływalni “Delfin” w Połańcu (parter)

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób  
   fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz    
   uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Rzut G24 Pobierz

Protokół Pobierz

Strony: 1 2 3