Ułatwienia dostępu

Przejdź do treści

Wynajem pomieszczeń

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Połańcu zaprasza do składania ofert na najem pomieszczeń w  budynku Pływalni „Delfin” przy ul. W. Witosa 1 w Połańcu przeznaczonych pod usługi z zakresu: siłowni, fitness, zajęć sportowych i rekreacyjnych.

 • Pływalnia znajduje się przy ul. W. Witosa 1 w Połańcu.
  Pomieszczenia przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej w wymienionym zakresie zostały zaznaczone na rzutach budynku stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 • W pomieszczeniach znajdują się media: instalacja elektryczna, cieplna, wodno-kanalizacyjna.
 • Opłaty za media w zakresie własnym Najemcy. Wyposażenie sal i zapleczy w zakresie własnym Najemcy, przy akceptacji Właściciela lokalu.
 • Oczekiwane godziny otwarcia: siedem dni w tygodniu w godzinach pracy pływalni; przedłużenie bądź skrócenie godzin pracy po uzgodnieniu
  z zarządcą budynku.

Forma udostępnienia – najem

Czas trwania umowy – 1 rok od podpisania umowy (z możliwością przedłużenia).

OSiR w Połańcu zaleca przed złożeniem oferty, dokonania wizji pomieszczeń będących przedmiotem prowadzenia najmu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 15 8651 120 (wew. 22)

Wymagania dotyczące oferentów:

 1. Osoba, która prowadzi działalność usługową lub wykonywała zawód we wskazanym zakresie (siłowni, fitness, zajęć sportowych i rekreacyjnych).
 2. Usługi świadczone przez oferenta powinny być zgodne z polskimi normami określającymi reżimy sanitarne i technologiczne obowiązujące dla danego typu działalności.
 3. Osoba, która na dzień składania oferty nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
  z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskała przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
  w całości wykonania decyzji właściwego organu (oświadczenia).

Szczegółowy metraż pomieszczeń przeznaczonych na najem :

 • G 20 + G 21 [sala fitness] – 78,65 m2 netto
 • G 23 [recepcja] – 10,03 m2 netto
 • Antresola – 80,06 m2 netto

Zgodnie z projektem, są to pomieszczenia przeznaczone pod usługi z zakresu siłowni, fitness, zajęć sportowych i rekreacyjnych.

Dana działalność gospodarcza, powinna być prowadzona w lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Oferta musi zawierać:

 • Imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy.
 • Numer telefonu do kontaktu.
 • Opis prowadzonej działalności wraz ze wskazaniem rodzaju działalności.
 • Proponowana kwota miesięcznego czynszu najmu, wyrażona w kwocie netto za 1m2 powierzchni lokalu, przy wskazaniu pomieszczenia,
  które oferent chce wynająć.
 • Integralną częścią oferty jest oświadczenie Oferenta o:

  –   zapoznaniu się z zasadami najmu lokalu,

  – dokonaniu wizji pomieszczeń i zapoznania się z ich stanem technicznym oraz akceptacji ich stanu,

  – oświadczenie o niezaleganiu z opłatami na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i podatkami uiszczanymi na rzecz właściwego
     Urzędu Skarbowego,

  –  oświadczenie o braku jakichkolwiek postępowań egzekucyjnych,

  –   wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Oferenta w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania w wyborze oferty, przy      zachowaniu zasady jawności postępowania i podania jego wyniku do publicznej wiadomości,

  –  podpis Oferenta lub osoby uprawnionej do podpisywania w przypadku składania ofert przez pełnomocnika wraz ze stosownym pełnomocnictwem, jeżeli prawo do reprezentacji nie wynika wprost z odpisu z właściwego rejestru. 

Oferent powinien na żądanie Wynajmującego bezzwłocznie (drogą elektroniczną na adres e-mail: osir@poczta.polaniec.eu) udzielić wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

Mile widziane dodatkowe propozycje związane z prowadzeniem działalności.

Podstawowe kryterium wyboru najemcy:

 1. Cena – 70% (maksymalnie 70 pkt).
 • Kryterium cenowe – oferent może uzyskać maksymalnie 70 punktów w kryterium dotyczącym ceny: cena oferty badanej/cena oferty najwyższej
  x 100 pkt x 70%.
 • Punkty będą liczone do dwóch miejsc po przecinku.
 1. Doświadczenie zawodowe – 30% (maksymalnie 30 pkt).

Wynajmujący dokona oceny w tym kryterium na podstawie informacji przedstawionych przez Najemcę oraz na podstawie dokumentów dołączonych do oferty, przyznając punkty w następujący sposób:

 • powyżej 5 lat – 30 pkt
 • powyżej 3 do 5 lat – 20 pkt
 • 1 rok do 3 lat – 10 pkt

OSiR w Połańcu zastrzega sobie prawo:

 1. Swobodnego wyboru oferenta/oferentów.
 2. Zamknięcia naboru bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 3. Odwołania naboru w całości lub dla poszczególnych pomieszczeń bez podania przyczyny.
 4. Zapisu w umowie najmu, że brak jest możliwości podnajmu pomieszczeń na rzecz osób trzecich.

Pisemną ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem „Oferta na najem pomieszczeń budynku przy ul. W. Witosa 1 w Połańcu, przeznaczonej pod wybraną usługę” (należy podać jaką).
Liczy się data wpływu do Wynajmującego.

Termin składania ofert: do dnia 13 maja 2024 roku do godziny 14.00.

Miejsce składania ofert: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Połańcu – Biuro na Pływalni „Delfin”
w Połańcu, ul. Witosa 1, 28-230 Połaniec.

Informacje dodatkowe:

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 maja 2024 roku o godzinie 14.30 na Pływalni „Delfin” w Połańcu,
  przy ul. Witosa 1.
 2. Oferty oceniane będą przez powołaną w tym celu komisję na podstawie Zarządzenia Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji.
 3. Szczegółowe informacje na temat ogłoszenia uzyskać można w Ośrodku Sportu i Rekreacji
  w Połańcu, ul. Witosa 1, tel. 15 8651 120 (wew. 22).

Klauzula informacyjnej dotycząca ochrony danych osobowych:

Informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Połańcu,
        Witosa 1, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania   
        Pani/Pana danych osobowych,
 • Inspektorem Danych Osobowych u Administratora jest Pan Paweł Strycharz, e-mail:
  pawel@e-direction.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania w zakresie wyboru oferty, przy zachowaniu zasady jawności postępowania i podania jego wyniku do publicznej wiadomości,
 • Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c lub e RODO[1] .
 • Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
 • Posiada Pani/Pan prawo do:

     – żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

    – wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

    – przenoszenia danych,

    – wniesienia skargi do organu nadzorczego,

    – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

   – Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

   – Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawa.

Załącznik:

 1. Rzut pomieszczeń przeznaczonych pod wynajem w budynku Pływalni “Delfin” w Połańcu,
  ul. Witosa 1, 28-230 Połaniec (parter + antresola)

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Strony: 1 2 3 4