Ułatwienia dostępu

Przejdź do treści

Regulamin Pływalni

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 31/2023
Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Połańcu
z dnia 18 października 2023 r.

Regulamin Pływalni „Delfin” w Połańcu

I. Ogólne warunki korzystania z Pływalni „Delfin”

1. Pływalnia „Delfin” jest obiektem Miasta i Gminy Połaniec zarządzanym przez jednostkę organizacyjną pn. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Połańcu.

2. Pływalnia:

 • jest czynna od poniedziałku do niedzieli w godzinach 6:00 do 22:00 oraz w święta,
 • ostatni bilet sprzedawany jest do godziny 20.30,
 • wyjście z hali basenowej powinno nastąpić najdalej o 21.30,
 • rozliczenie pobytu na portach kasowych musi nastąpić do godziny 21.45. 

3. W skład Pływalni wchodzą:

 1.  a) hala basenowa:

  • z niecką sportową,
  • z niecką do nauki pływania,
  • z niecką rekreacyjną z atrakcjami wodnymi wraz z brodzikiem, 
  • zjeżdżalnia,
  • wanna do hydromasażu,
  • strefa rekreacyjna (sauny, wanna do hydromasażu),

  b) kompleks basenów zewnętrznych.

4. Regulaminy do w/w pomieszczeń i urządzeń umieszczone są przy każdym z nich i stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.

5. Osoby korzystające z usług Pływalni mają obowiązek zapoznania się i przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu a także Regulaminów poszczególnych atrakcji dostępnych na obiekcie.

6. Na terenie Pływalni mogą przebywać wyłącznie osoby korzystające z jej usług, opiekunowie tych osób oraz prowadzący zajęcia.

7. Obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia na szatnię basenową w obuwiu zewnętrznym.

8. Korzystanie z Pływalni jest możliwe tylko:

 • po zapoznaniu się z Regulaminem korzystania z Pływalni,
 • w czasie, w którym pracuje służba ratownicza i kasa Pływalni,
 • po pozostawieniu odzieży wierzchniej w szatni i zmianie obuwia na klapki basenowe z tworzywa sztucznego,
 • po zarejestrowaniu swojego pobytu w kasie i przekroczeniu bramki wejściowej.

II. Odpłatność

9. Opłata za korzystanie z Pływalni pobierana jest z góry za 60 min/180 min/300 min/ cały dzień przebywania w strefie płatnej Pływalni wg obowiązującego cennika w zależności od zakupionego biletu.

10. Osoby niepełnosprawne do biletu godzinnego, mają dodatkowy czas na wysuszenie się w szatni – 20 minut, po okazaniu orzeczenia.

11. Opłata pobrana z góry nie podlega zwrotowi także w przypadku ograniczonego/braku dostępu do atrakcji bądź urządzeń z przyczyn obiektywnych, niezależnych wyłącznie od OSiR.

12. Rozliczenie czasu pobytu odbywa się w chwili powrotu do kas, przy pomocy elektronicznego systemu obsługi klienta i aktualnego cennika usług. Klient  jest zobowiązany do rozliczenia się w kasach Pływalni w każdym przypadku.

13. Prowadzenie zajęć nauki pływania odbywa się tylko na zlecenie dyrektora OSiR w Połańcu, po zawarciu stosownej umowy.

III. Zasady korzystania

 14. Korzystanie z Pływalni może odbywać się:  a) indywidualnie, dddd

 a) hala basenowa:

 a) hala basenowa:

15. Grupa zorganizowana może wykonywać ćwiczenia ruchowe w wodzie wyłącznie pod nadzorem i kierunkiem instruktora, trenera, lub innej uprawnionej osoby. Grupa nie może liczyć mniej niż 12 i nie więcej niż 15 uczestników na jedną osobę prowadzącą zajęcia.

16. Podczas zajęć, które odbywają się w ramach lekcji wychowania fizycznego (w klasach I-III), opiekę nad dziećmi sprawuje instruktor oraz nauczyciel danej klasy.

17. Podczas wejść grupowych, klas ze szkół podstawowych, odpowiedzialność za uczniów, za przestrzeganie przez nich Regulaminu oraz za używanie wszystkich urządzeń/sprzętów, spoczywa na nauczycielu danej klasy.

18. Przed wejściem na teren hali basenowej klienci zobowiązani są do skorzystania
z szatni w holu i pozostawienia tam okryć wierzchnich wraz z obuwiem zmiennym.

19. Wchodzących na teren hali basenowej obowiązuje:

 • pozostawienie ubrania i garderoby w szafce ubraniowej i zamknięcie jej  otrzymanym kluczem,
 • dokładne umycie całego ciała pod natryskiem, z użyciem środków myjących – przed wejściem i każdorazowo po skorzystaniu z toalety,
 • dezynfekcja stóp i obuwia plażowego w brodziku,
 • przebranie się w czysty strój kąpielowy wykonany wyłącznie z elastycznej tkaniny syntetycznej:
 • damski kostium kąpielowy, jedno- lub dwuczęściowy,
 • męskie kąpielówki przylegające do ciała, bez kieszeni bez elementów metalowych;

20. Na terenie hali basenowej i we wszystkich pomieszczeniach obiektu należy zachować porządek, ciszę i spokój.

21. Rodzice/opiekunowie dzieci biorących udział w zajęciach zorganizowanych mogą odprowadzić dziecko na zajęcia do instruktora (będąc przy tym w klapkach basenowych), następnie mogą dziecko odebrać po zakończonych zajęciach. Nie mogą natomiast przebywać na hali basenowej w odzieży. Wszystkich Klientów przebywających na hali basenowej obwiązuje strój kąpielowy.

22. Wszelkie zagrożenia, skaleczenia i urazy należy bezzwłocznie zgłaszać ratownikowi.

23. Dzieci do lat 7 mogą przebywać i korzystać z Pływalni wyłącznie pod opieką pełnoletnich opiekunów, którzy są zobowiązani przebywać z nimi w wodzie.

24. Dzieci do lat 3 mogą przebywać w wodzie w specjalnych pielucho-majtkach.

25. Z niecki basenu sportowego mogą korzystać tylko osoby umiejące pływać lub doskonalące swoje umiejętności pod opieką osób uprawnionych do prowadzenia zajęć zgodnie z pkt. II. 13. Na torach pływackich obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów.

26. Wszelkie atrakcje wodne uruchamia ratownik.

27. Korzystającym z Pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu lub utrudniać pobytu innych osób, a w szczególności zabrania się:

 • spożywania alkoholu, palenia tytoniu i używania środków odurzających,
 • skakania do wody w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
 • biegania, hałasowania, wszczynania fałszywych alarmów,
 • wnoszenia przedmiotów szklanych oraz takich, które mogą wyrządzić szkodę innym osobom, (wniesienie własnego sprzętu na teren Pływalni wymaga uzyskania zgody ratownika),
 • pływania w okularach innych niż pływackie (w szkłach kontaktowych dozwolone jest wyłącznie po nałożeniu okularów pływackich),
 • niszczenia urządzeń i sprzętu, obciążania lin torowych, używania suszarek oraz innych urządzeń elektrycznych, które nie stanowią trwałego wyposażenia Pływalni,
 • zanieczyszczania pomieszczeń i wody, załatwianie potrzeb fizjologicznych w miejscach do tego nieprzeznaczonych,
 • spożywania posiłków poza strefą mokrego baru oraz żucia gumy podczas kąpieli,
 • poruszania się po kratkach rynny przelewowej,
 • wprowadzania lub wnoszenia zwierząt,
 • zachowywania się niezgodnie z dobrymi obyczajami.
 • organizowania lub prowadzenie przy użyciu urządzeń pływalni prywatnych lekcji (zajęć) nauki pływania bez zlecenia dyrektora OSiR. W razie stwierdzenia wykorzystania urządzeń Pływalni przez osoby prowadzące prywatne lekcje pływania (nie na zlecenie dyrektora OSiR), obsługa Pływalni ma prawo zażądać natychmiastowego przerwania tego rodzaju zajęć, a w razie ich kontynuowania – wezwać do opuszczenia basenu.

28. Z urządzeń Pływalni nie mogą korzystać:

 • osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
 • osoby chorujące na choroby zakaźne, choroby skóry, nieżyty dróg oddechowych,  z ranami otwartymi, opatrunkami na ciele, uczulone na środki dezynfekujące, niekontrolujące czynności fizjologicznych,
 • osoby chorujące na choroby mogące spowodować zagrożenie życia podczas kąpieli, mogą korzystać z Pływalni na własną odpowiedzialność na podstawie konsultacji
  z lekarzem, a o fakcie niestabilnego stanu zdrowia winny poinformować dyżurnego ratownika.

IV. Nadzór i odpowiedzialność

29. Za bezpieczeństwo osób korzystających z Pływalni odpowiadają ratownicy, instruktorzy prowadzący zajęcia na zlecenie dyrektora OSiR, opiekunowie grup oraz opiekunowie dzieci poniżej  7 roku życia.

30. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników zajęć (lekcji) nauki pływania organizowanych/prowadzonych z naruszeniem Regulaminu (bez zlecenia dyrektora OSiR).

31. Na terenie obiektu (poza sanitariami oraz przebieralniami indywidualnymi) znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem nagrań z kamer, który może być podstawą pociągnięcia do odpowiedzialności użytkowników, którzy nie stosują się do Regulaminu oraz poleceń ratownika bądź upoważnionego personelu. Zarządzający oświadcza, iż monitoring prowadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników pływalni, a zapis nagrań jest właściwie zabezpieczony.

32. Korzystających z Pływalni obowiązuje bezwzględne podporządkowanie się poleceniom i sygnałom wydawanym przez ratowników, tj.:

 • krótki gwizdek – Uwaga! Naruszenie regulaminu,
 • długi gwizdek – Wyjście z wody.

33. Po każdym z wymienionych sygnałów należy podporządkować się poleceniom wydawanym przez ratownika.

34. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które powstały wyłącznie z winy poszkodowanych lub osób trzecich.

35. Odpowiedzialność za szkody związane z naruszeniem niniejszego Regulaminu wyrządzone na osobie lub mieniu, tak wobec OSiR jak i wobec osób trzecich, ponosi sprawca tej szkody, a w przypadku osób niepełnoletnich bądź ubezwłasnowolnionych odpowiednio ich przedstawiciel ustawowy, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

36. Wyłączona jest odpowiedzialność OSiR za rzeczy osób korzystających z obiektu, pozostawione bez należytego nadzoru lub zabezpieczenia.

37. Pływalnia ma prawo do pobierania opłaty za zniszczony lub zagubiony pasek, klucz do szafki lub karnet w wysokości 50 zł.

38. Karnet (e-karta) jest własnością OSiR-u. Po upływie terminu ważności lub w momencie zaprzestania uczęszczania na pływalnie, karnet należy zwrócić.

39. Firmy, dokonujące zakupu karnetów dla swoich pracowników, po upływie ważności karnetów, są zobligowane do zwrotu wszystkich zakupionych karnetów na Pływalnię „Delfin” w Połańcu.

40. Osoby których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innego środka odurzającego, naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu, będą usuwane z terenu obiektu.

41. Jeżeli osoba, która swoim zachowaniem wskazuje na spożycie alkoholu bądź innego podobnie działającego środka i odmówi opuszczenia obiektu, pracownicy Pływali mają prawo wezwać Policję, za uprzedzeniem ustnym osoby w dalszym ciągu odmawiającej opuszczenia obiektu.

42. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania Pływalni można składać dyrektorowi OSiR lub w kasie Pływalni w formie pisemnej.

43. Dyrektor OSiR w Połańcu odniesie się do skargi/reklamacji/wniosku w ciągu 7 dni roboczych, z możliwością przedłużenia terminu na odpowiedź do 21 dni od daty wpływu pisma, w sprawach skomplikowanych, wymagających wyjaśnienia przyczyn określonego stanu rzeczy.

44. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią Załączniki nr 1 – 9.