08-03-2021

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Połańcu zaprasza do składania ofert na najem pomieszczeń w  budynku Pływalni „Delfin”  przy ul. W. Witosa 1 w Połańcu przeznaczonych pod usługi z zakresu: siłowni, fitness, zajęć sportowych i rekreacyjnych.

 • Pływalnia znajduje się przy ul. W. Witosa 1 w Połańcu. Pomieszczenia przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej w wymienionym zakresie zostały zaznaczone na rzutach budynku stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 • W pomieszczeniach znajdują się media: instalacja elektryczna, cieplna, wodno-kanalizacyjna.
 • Opłaty za media w zakresie własnym Najemcy. Wyposażenie sal i zapleczy w zakresie własnym Najemcy, przy akceptacji Właściciela lokalu.
 • Oczekiwane godziny otwarcia: siedem dni w tygodniu w godzinach pracy pływalni; przedłużenie bądź skrócenie godzin pracy po uzgodnieniu z zarządcą budynku.

Forma udostępnienia – najem

Czas trwania umowy – 1 rok od podpisania umowy (z możliwością przedłużenia).

OSiR w Połańcu zaleca przed złożeniem oferty, dokonania wizji pomieszczeń będących przedmiotem prowadzenia najmu. Oględzin można będzie dokonać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 15 8651 120 (wew. 22 lub 24)

Wymagania dotyczące oferentów:

 1. Osoba, która prowadzi działalność usługową lub wykonywała zawód we wskazanym zakresie (siłowni, fitness, zajęć sportowych i rekreacyjnych).
 2. Usługi świadczone przez oferenta powinny być zgodne z polskimi normami określającymi reżimy sanitarne i technologiczne obowiązujące dla danego typu działalności.
 3. Osoba, która na dzień składania oferty nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskała przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (oświadczenia).

Szczegółowy metraż pomieszczeń przeznaczonych na najem :

 • G 20 + G 21 [sala fitness] – 78,65 m2 netto
 • G 23 [recepcja] – 10,03 m2 netto
 • Antresola – 80,06 m2 netto

Zgodnie z projektem, są to pomieszczenia przeznaczone pod usługi z zakresu siłowni, fitness, zajęć sportowych i rekreacyjnych.

Dana działalność gospodarcza, powinna być prowadzona w lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Oferta musi zawierać:

 • Imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy.
 • Numer telefonu do kontaktu.
 • Opis prowadzonej działalności wraz ze wskazaniem rodzaju działalności.
 • Proponowana kwota miesięcznego czynszu najmu, wyrażona w kwocie netto za 1m2 powierzchni lokalu, przy wskazaniu pomieszczenia, które oferent chce wynająć.
 • Integralną częścią oferty jest oświadczenie Oferenta o:

  –   zapoznaniu się z zasadami najmu lokalu,

  –   dokonaniu oględzin pomieszczeń i zapoznania się z ich stanem technicznym oraz akceptacji ich stanu,

  –  oświadczenie o niezaleganiu z opłatami na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i podatkami uiszczanymi na rzecz właściwego Urzędu Skarbowego,

  –   oświadczenie o braku jakichkolwiek postępowań egzekucyjnych,

–   wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Oferenta w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania w wyborze oferty, przy zachowaniu zasady jawności postępowania i podania jego wyniku do publicznej wiadomości,

  –  podpis Oferenta lub osoby uprawnionej do podpisywania w przypadku składania ofert przez  pełnomocnika wraz ze                  stosownym pełnomocnictwem, jeżeli prawo do reprezentacji nie wynika wprost z odpisu z właściwego rejestru. 

Oferent powinien na żądanie Wynajmującego bezzwłocznie (drogą elektroniczną na adres e-mail: osir@poczta.polaniec.eu) udzielić wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

Mile widziane dodatkowe propozycje związane z prowadzeniem działalności.

Podstawowe kryterium wyboru najemcy:

 1. Cena – 70% (maksymalnie 70 pkt).
 • Kryterium cenowe – oferent może uzyskać maksymalnie 70 punktów w kryterium dotyczącym ceny: cena oferty badanej/cena oferty najwyższej x 100 pkt x 70%.
 • Punkty będą liczone do dwóch miejsc po przecinku.
 1. Doświadczenie zawodowe – 30% (maksymalnie 30 pkt).

Wynajmujący dokona oceny w tym kryterium na podstawie informacji przedstawionych przez Najemcę oraz na podstawie dokumentów dołączonych do oferty, przyznając punkty
w następujący sposób:

 • powyżej 5 lat – 30 pkt
 • powyżej 3 do 5 lat – 20 pkt
 • 1 rok do 3 lat – 10 pkt

OSiR w Połańcu zastrzega sobie prawo:

 1. Swobodnego wyboru oferenta/oferentów.
 2. Zamknięcia naboru bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 3. Odwołania naboru w całości lub dla poszczególnych pomieszczeń bez podania przyczyny.
 4. Zapisu w umowie najmu, że brak jest możliwości podnajmu pomieszczeń na rzecz osób trzecich.

Pisemną ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem „Oferta na najem pomieszczeń budynku przy ul. W. Witosa 1 w Połańcu, przeznaczonej pod wybraną usługę”.
Liczy się data wpływu do Wynajmującego.

Termin składania ofert: do dnia 29.03.2021 roku do godziny 12.00.

Miejsce składania ofert: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Połańcu – Biuro na Pływalni „Delfin” w Połańcu, ul. Witosa 1, 28-230 Połaniec.

Informacje dodatkowe:

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.03.2021 roku o godzinie 12.30 w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Połańcu, przy ul. Witosa 1.
 2. Oferty oceniane będą przez powołaną w tym celu komisję na podstawie Zarządzenia Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji z dnia 30 kwietnia 2018 r..
 3. Szczegółowe informacje na temat ogłoszenia uzyskać można w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Połańcu, ul. Witosa 1, tel: 15 8651 120 (wew. 22 lub 24).

 

Klauzula informacyjnej dotycząca ochrony danych osobowych:

Informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Połańcu, Witosa 1, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzaniavPani/Pana danych osobowych,
 • Inspektorem Danych Osobowych u Administratora jest Pan Paweł Strycharz, e-mail: pawel@e-direction.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania w zakresie wyboru oferty, przy zachowaniu zasady jawności postępowania i podania jego wyniku do publicznej wiadomości,
 • Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c lub e RODO[1] .
 • Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
 • Posiada Pani/Pan prawo do:

    – żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

   – wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

   – przenoszenia danych,

   – wniesienia skargi do organu nadzorczego,

   – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

   – Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

  – Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, wynikając z przepisów prawa.

Załącznik:

          1. Rzut pomieszczeń przeznaczonych pod wynajem w budynku Pływalni “Delfin” w Połańcu,
              ul. Witosa 1, 28-230 Połaniec (parter + antresola)

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2019-12-12

2019-11-26

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Połańcu zaprasza do składania ofert  na najem pomieszczenia w  budynku Pływalni przy ul. W. Witosa 1 w Połańcu przeznaczonego pod usługi z zakresu: siłowni, fitness, odnowy biologicznej, kosmetologii, dietetyki, fizjoterapii, masażu,  rehabilitacji, usług prozdrowotnych. 

 • Pływalnia znajduje się przy ul. W. Witosa 1 w Połańcu. Pomieszczenie przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej w wymienionym zakresie zostało zaznaczone na rzutach budynku stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 • W lokalu znajdują się media: instalacja elektryczna, cieplna, wodno – kanalizacyjna. Opłaty za media w zakresie własnym Najemcy. Wyposażenie pomieszczeń w zakresie własnym Najemcy, przy akceptacji Właściciela lokalu.
 • Oczekiwane godziny otwarcia: siedem dni w tygodniu w godzinach pracy Pływalni; przedłużenie bądź skrócenie godzin pracy po uzgodnieniu z zarządcą budynku.

Forma udostępnienia – najem

Czas trwania umowy – 1 rok od podpisania umowy (z możliwością przedłużenia do 3-ech lat).

OSiR w Połańcu zaleca przed złożeniem oferty, dokonania wizji lokalu będącego przedmiotem prowadzenia najmu. Oględzin można będzie dokonać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr telefonu  15 8651 120 – biuro OSiR

Wymagania dotyczące oferentów:

Osoba, która prowadzi działalność usługową lub wykonywała zawód we wskazanym zakresie (siłowni, fitness, odnowy biologicznej, kosmetologii, dietetyki, fizjoterapii, rehabilitacji, usług prozdrowotnych) co najmniej 1 rok. Usługi świadczone przez oferenta powinny być zgodne z polskimi normami określającymi reżimy sanitarne i technologiczne obowiązujące dla danego typu działalności. Osoba, która na dzień składania oferty nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskała przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (oświadczenia).

Szczegółowy metraż pomieszczeń przeznaczonych na najem :

G 24 – łącznie 7,97 m2 netto
G 25 – łącznie 7,93 m2 netto

Istnieje możliwość połączenia pomieszczeń; całość – 15,9 m2 netto

Dana działalność gospodarcza, powinna być prowadzona w lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Oferta musi zawierać:

 • Imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy.
 • Numer telefonu do kontaktu.
 • Opis prowadzonej działalności (doświadczenie minimum 1 rok) wraz ze wskazaniem rodzaju działalności.
 • Proponowana kwota miesięcznego czynszu najmu, wyrażona w kwocie netto za m2 powierzchni lokalu, przy wskazaniu pomieszczenia, które oferent chce wynająć.
 • Integralną częścią oferty jest oświadczenie Oferenta o:

           –  zapoznaniu się z zasadami najmu lokalu,

           –  dokonaniu oględzin pomieszczenia i zapoznania się ze stanem technicznym oraz akceptacji jego stanu,

           –  oświadczenie o niezaleganiu z opłatami na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i podatkami uiszczanymi na rzecz właściwego Urzędu Skarbowego,

           –  oświadczenie o braku jakichkolwiek postępowań egzekucyjnych,

           –  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Oferenta w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania w wyborze  oferty, przy zachowaniu zasady                                             jawności postępowania i podania jego wyniku do publicznej wiadomości,

          –   podpis Oferenta lub osoby uprawnionej do podpisywania w przypadku składania ofert przez pełnomocnika wraz ze stosownym pełnomocnictwem, jeżeli prawo do reprezentacji
               nie wynika wprost z odpisu z właściwego rejestru. 

Oferent powinien na żądanie Wynajmującego bezzwłocznie (drogą elektroniczną na adres e-mail: osir@poczta.polaniec.eu) udzielić wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

Mile widziane dodatkowe propozycje związane z prowadzeniem działalności.

Podstawowe kryterium wyboru najemcy:

 1. Cena – 60% (maksymalnie 60 pkt).
 • Kryterium cenowe – oferent może uzyskać maksymalnie 60 punktów w kryterium dotyczącym ceny: cena oferty badanej/cena oferty najwyższej x 100 pkt x 60%.
 • Punkty będą liczone do dwóch miejsc po przecinku.
 1. Doświadczenie zawodowe – 40% (maksymalnie 40 pkt).

Wynajmujący dokona oceny w tym kryterium na podstawie informacji przedstawionych przez Najemcę oraz na podstawie dokumentów dołączonych do oferty, przyznając punkty w następujący sposób:

 • powyżej 5 lat –  40 pkt
 • powyżej 3 do 5 lat –  30 pkt
 • 1 rok do 3 lat –  20 pkt

OSiR w Połańcu zastrzega sobie prawo:

 1. Swobodnego wyboru oferenta.
 2. Zamknięcia naboru bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 3. Odwołania naboru w całości lub dla poszczególnych pomieszczeń bez podania przyczyny.
 4. Zapisu w umowie najmu, że brak jest możliwości podnajmu pomieszczeń na rzecz osób trzecich.

Pisemną ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem „Oferta na najem pomieszczenia budynku przy ul. W. Witosa 1 w Połańcu, przeznaczonej pod wybraną usługę”.

Liczy się data wpływu do Wynajmującego.

Termin składania ofert: do dnia 09.12.2019 roku do godziny 15.00.

Miejsce składania ofert: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Połańcu ul. Witosa 1, 28-230 Połaniec, biuro.

Informacje dodatkowe:

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.12.2019 roku o godzinie 10.00 w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Połańcu, przy ul. Witosa 1. Oferty oceniane będą przez powołaną komisję zgodnie  z Zarządzeniem nr 4/2018 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Połańcu z dnia 30.04.2018 r.
 2. Szczegółowe informacje na temat ogłoszenia uzyskać można w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Połańcu, ul. Witosa 1, tel: 15 8651 120.

Klauzula informacyjnej dotycząca ochrony danych osobowych:

Informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Połańcu, ul. Witosa 1, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • Inspektorem Danych Osobowych u Administratora jest Pan Marcin Tynda, e-mail:iod@efigo.pl .
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury wyboru oferty na najem pomieszczeń i będą przetwarzane w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c lub e RODO[1] .
 • podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
 • posiada Pani/Pan prawo do:

      – żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,    


      – usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

      – wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

      – przenoszenia danych,

      – wniesienia skargi do organu nadzorczego,

      – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, wynikający z przepisów

Załącznik:

 1. Rzut pomieszczenia przeznaczonego pod najem w budynku Pływalni “Delfin” w Połańcu (parter)

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2019-11-22

2019-11-13

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Połańcu zaprasza do składania ofert na najem pomieszczenia w  budynku Pływalni przy ul. W. Witosa 1 w Połańcu przeznaczonego pod usługi
z zakresu: siłowni, fitness, odnowy biologicznej, kosmetologii,  dietetyki, fizjoterapii, masażu, rehabilitacji, fryzjerstwa.

 • Pływalnia znajduje się przy ul. W. Witosa 1 w Połańcu. Pomieszczenie przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej w wymienionym zakresie zostało zaznaczone na rzutach budynku stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 • W lokalu znajdują się media: instalacja elektryczna, cieplna, wodno – kanalizacyjna. Opłaty za media w zakresie własnym Najemcy. Wyposażenie pomieszczeń w zakresie własnym Najemcy, przy akceptacji Właściciela lokalu.
 • Oczekiwane godziny otwarcia: siedem dni w tygodniu w godzinach pracy Pływalni; przedłużenie bądź skrócenie godzin pracy po uzgodnieniu z zarządcą budynku.

Forma udostępnienia – najem

Czas trwania umowy – 1 rok od podpisania umowy (z możliwością przedłużenia do 3-ech lat).

OSiR w Połańcu zaleca przed złożeniem oferty, dokonania wizji lokalu będącego przedmiotem prowadzenia najmu. Oględzin można będzie dokonać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr telefonu  15 8651 120 – biuro OSiR.

Wymagania dotyczące oferentów:

Osoba, która prowadzi działalność usługową lub wykonywała zawód we wskazanym zakresie (siłowni, fitness, odnowy biologicznej, kosmetologii, dietetyki, fizjoterapii, rehabilitacji, fryzjerstwa) co najmniej 1 rok. Usługi świadczone przez oferenta powinny być zgodne z polskimi normami określającymi reżimy sanitarne i technologiczne obowiązujące dla danego typu działalności. Osoba, która na dzień składania oferty nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskała przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (oświadczenia).

Szczegółowy metraż pomieszczeń przeznaczonych na najem :

G 24 – łącznie 7,97 m2 netto
G 25 – łącznie 7,93 m2 netto

Istnieje możliwość połączenia pomieszczeń; całość – 15,9 m2 netto

Dana działalność gospodarcza, powinna być prowadzona w lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Oferta musi zawierać:

 • Imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy.
 • Numer telefonu do kontaktu.
 • Opis prowadzonej działalności (doświadczenie minimum 1 rok) wraz ze wskazaniem rodzaju działalności.
 • Proponowana kwota miesięcznego czynszu najmu, wyrażona w kwocie netto za m2 powierzchni lokalu, przy wskazaniu pomieszczenia, które oferent chce wynająć.
 • Integralną częścią oferty jest oświadczenie Oferenta o:

             –  zapoznaniu się z zasadami najmu lokalu,

           –  dokonaniu oględzin pomieszczenia i zapoznania się ze stanem technicznym oraz akceptacji jego stanu,

           –  oświadczenie o niezaleganiu z opłatami na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i podatkami uiszczanymi na rzecz właściwego Urzędu Skarbowego,

           –  oświadczenie o braku jakichkolwiek postępowań egzekucyjnych,

           –  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Oferenta w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania w wyborze  oferty, przy zachowaniu zasady                                             jawności postępowania i podania jego wyniku do publicznej wiadomości,

          –   podpis Oferenta lub osoby uprawnionej do podpisywania w przypadku składania ofert przez pełnomocnika wraz ze stosownym pełnomocnictwem, jeżeli prawo do reprezentacji
               nie wynika wprost z odpisu z właściwego rejestru. 

Oferent powinien na żądanie Wynajmującego bezzwłocznie (drogą elektroniczną na adres e-mail: osir@poczta.polaniec.eu) udzielić wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

Mile widziane dodatkowe propozycje związane z prowadzeniem działalności.

Podstawowe kryterium wyboru najemcy:

 1. Cena – 60% (maksymalnie 60 pkt).
 • Kryterium cenowe – oferent może uzyskać maksymalnie 60 punktów w kryterium dotyczącym ceny: cena oferty badanej/cena oferty najwyższej x 100 pkt x 60%.
 • Punkty będą liczone do dwóch miejsc po przecinku.
 1. Doświadczenie zawodowe – 40% (maksymalnie 40 pkt).

Wynajmujący dokona oceny w tym kryterium na podstawie informacji przedstawionych przez Najemcę oraz na podstawie dokumentów dołączonych do oferty, przyznając punkty w następujący sposób:

 • powyżej 5 lat –  40 pkt
 • powyżej 3 do 5 lat –  30 pkt
 • 1 rok do 3 lat –  20 pkt

OSiR w Połańcu zastrzega sobie prawo:

 1. Swobodnego wyboru oferenta.
 2. Zamknięcia naboru bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 3. Odwołania naboru w całości lub dla poszczególnych pomieszczeń bez podania przyczyny.
 4. Zapisu w umowie najmu, że brak jest możliwości podnajmu pomieszczeń na rzecz osób trzecich.

Pisemną ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem „Oferta na najem pomieszczenia budynku przy ul. W. Witosa 1 w Połańcu, przeznaczonej pod wybraną usługę”.


Liczy się data wpływu do Wynajmującego.

Termin składania ofert: do dnia 21.11.2019 roku do godziny 15.00.

Miejsce składania ofert: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Połańcu ul. Witosa 1, 28-230 Połaniec, biuro.

Informacje dodatkowe:

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.11.2019 roku o godzinie 12.00 w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Połańcu, przy ul. Witosa 1. Oferty oceniane będą przez powołaną komisję zgodnie
  z Zarządzeniem nr 4/2018 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Połańcu z dnia 30.04.2018 r.
 2. Szczegółowe informacje na temat ogłoszenia uzyskać można w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Połańcu, ul. Witosa 1, tel: 15 8651 120.

Klauzula informacyjnej dotycząca ochrony danych osobowych:

Informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Połańcu, ul. Witosa 1, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • Inspektorem Danych Osobowych u Administratora jest Pan Marcin Tynda, e-mail: iod@efigo.pl .
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i będą przetwarzane w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c lub e RODO[1] w zawiązku z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
  (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).
 • podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
 • posiada Pani/Pan prawo do:

      – żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,    
      – usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

      – wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

      – przenoszenia danych,

      – wniesienia skargi do organu nadzorczego,

      – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu,

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawa.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 

2019-09-26

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Połańcu zaprasza do składania ofert na najem pomieszczenia w  budynku Pływalni przy ul. W. Witosa 1 w Połańcu przeznaczonego pod usługi
z zakresu: siłowni, fitness, odnowy biologicznej, kosmetologii,  dietetyki, fizjoterapii, masażu, rehabilitacji, fryzjerstwa.

 • Pływalnia znajduje się przy ul. W. Witosa 1 w Połańcu. Pomieszczenie przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej w wymienionym zakresie zostało zaznaczone na rzutach budynku stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 • W lokalu znajdują się media: instalacja elektryczna, cieplna, wodno – kanalizacyjna. Opłaty za media w zakresie własnym Najemcy. Wyposażenie pomieszczeń w zakresie własnym Najemcy, przy akceptacji Właściciela lokalu.
 • Oczekiwane godziny otwarcia: siedem dni w tygodniu w godzinach pracy Pływalni; przedłużenie bądź skrócenie godzin pracy po uzgodnieniu z zarządcą budynku.

Forma udostępnienia – najem

Czas trwania umowy – 1 rok od podpisania umowy (z możliwością przedłużenia do 3-ech lat).

OSiR w Połańcu zaleca przed złożeniem oferty, dokonania wizji lokalu będącego przedmiotem prowadzenia najmu. Oględzin można będzie dokonać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr telefonu  15 8651 120 – biuro OSiR.

Wymagania dotyczące oferentów:

Osoba, która prowadzi działalność usługową lub wykonywała zawód we wskazanym zakresie (siłowni, fitness, odnowy biologicznej, kosmetologii, dietetyki, fizjoterapii, rehabilitacji, fryzjerstwa) co najmniej 1 rok. Usługi świadczone przez oferenta powinny być zgodne z polskimi normami określającymi reżimy sanitarne i technologiczne obowiązujące dla danego typu działalności. Osoba, która na dzień składania oferty nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskała przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (oświadczenia).

Szczegółowy metraż pomieszczeń przeznaczonych na najem :

G 19 – łącznie 28,02 m2 netto

Dana działalność gospodarcza, powinna być prowadzona w lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Oferta musi zawierać:

 • Imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy.
 • Numer telefonu do kontaktu.
 • Opis prowadzonej działalności (doświadczenie minimum 1 rok) wraz ze wskazaniem rodzaju działalności.
 • Proponowana kwota miesięcznego czynszu najmu, wyrażona w kwocie netto za m2 powierzchni lokalu, przy wskazaniu pomieszczenia, które oferent chce wynająć.
 • Integralną częścią oferty jest oświadczenie Oferenta o:

             –  zapoznaniu się z zasadami najmu lokalu,

           –  dokonaniu oględzin pomieszczenia i zapoznania się ze stanem technicznym oraz akceptacji jego stanu,

           –  oświadczenie o niezaleganiu z opłatami na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i podatkami uiszczanymi na rzecz właściwego Urzędu Skarbowego,

           –  oświadczenie o braku jakichkolwiek postępowań egzekucyjnych,

           –  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Oferenta w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania w wyborze  oferty, przy zachowaniu zasady                                             jawności postępowania i podania jego wyniku do publicznej wiadomości,

          –   podpis Oferenta lub osoby uprawnionej do podpisywania w przypadku składania ofert przez pełnomocnika wraz ze stosownym pełnomocnictwem, jeżeli prawo do reprezentacji
               nie wynika wprost z odpisu z właściwego rejestru. 

Oferent powinien na żądanie Wynajmującego bezzwłocznie (drogą elektroniczną na adres e-mail: osir@poczta.polaniec.eu) udzielić wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

Mile widziane dodatkowe propozycje związane z prowadzeniem działalności.

Podstawowe kryterium wyboru najemcy:

 1. Cena – 60% (maksymalnie 60 pkt).
 • Kryterium cenowe – oferent może uzyskać maksymalnie 60 punktów w kryterium dotyczącym ceny: cena oferty badanej/cena oferty najwyższej x 100 pkt x 60%.
 • Punkty będą liczone do dwóch miejsc po przecinku.
 1. Doświadczenie zawodowe – 40% (maksymalnie 40 pkt).

Wynajmujący dokona oceny w tym kryterium na podstawie informacji przedstawionych przez Najemcę oraz na podstawie dokumentów dołączonych do oferty, przyznając punkty w następujący sposób:

 • powyżej 5 lat –  40 pkt
 • powyżej 3 do 5 lat –  30 pkt
 • 1 rok do 3 lat –  20 pkt

OSiR w Połańcu zastrzega sobie prawo:

 1. Swobodnego wyboru oferenta.
 2. Zamknięcia naboru bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 3. Odwołania naboru w całości lub dla poszczególnych pomieszczeń bez podania przyczyny.
 4. Zapisu w umowie najmu, że brak jest możliwości podnajmu pomieszczeń na rzecz osób trzecich.

Pisemną ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem „Oferta na najem pomieszczenia budynku przy ul. W. Witosa 1 w Połańcu, przeznaczonej pod wybraną usługę”.


Liczy się data wpływu do Wynajmującego.

Termin składania ofert: do dnia 07.10.2019 roku do godziny 15.00.

Miejsce składania ofert: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Połańcu ul. Witosa 1, 28-230 Połaniec, biuro.

Informacje dodatkowe:

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.10.2019 roku o godzinie 12.00 w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Połańcu, przy ul. Witosa 1. Oferty oceniane będą przez powołaną komisję zgodnie
  z Zarządzeniem nr 4/2018 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Połańcu z dnia 30.04.2018 r.
 2. Szczegółowe informacje na temat ogłoszenia uzyskać można w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Połańcu, ul. Witosa 1, tel: 15 8651 120.

Klauzula informacyjnej dotycząca ochrony danych osobowych:

Informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Połańcu, ul. Witosa 1, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • Inspektorem Danych Osobowych u Administratora jest Pan Marcin Tynda, e-mail: iod@efigo.pl .
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i będą przetwarzane w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c lub e RODO[1] w zawiązku z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
  (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).
 • podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
 • posiada Pani/Pan prawo do:

      – żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,    
      – usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

      – wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

      – przenoszenia danych,

      – wniesienia skargi do organu nadzorczego,

      – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu,

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawa.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2019-06-01

Oferta pracy

Pływalnie „Delfin” w Połańcu, to nowoczesne, wielofunkcyjne centrum sportowo-rekreacyjne spełniające oczekiwania najbardziej wymagających Klientów.
Obecnie poszukujmy Kandydatów na stanowisko:

Ratownik wodny

Dołączając do naszego zespołu zyskujesz możliwość stabilnego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub  jako pracę dodatkową na umowę zlecenie.

Do Twoich zadań należeć będzie:

– nadzór i dbanie o bezpieczeństwo Klientów korzystających z basenów,

– udział w akcjach ratowniczych,

– dbanie o wizerunek swojego miejsca pracy.

Oczekujemy od Ciebie:

– dyspozycyjności,

– gotowości do pracy na cały etat w systemie dwuzmianowym, w tym w dni weekendowe,

– komunikatywności, entuzjastycznego nastawienie do pracy.

Wymagane od Ciebie będzie posiadanie:

– ważnych uprawnień ratowniczych,

– zaświadczenia o ukończeniu kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Prosimy o dostarczenie swojego CV do sekretariatu w budynku Pływalni „Delfin” w Połańcu, ul. Witosa 1 oraz dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Połańcu, zgodnie z postanowieniami. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Zasadami Przetwarzania Danych z dnia 25 maja 2018 r. dostępnymi na stronie internetowej osir.polaniec.eu i akceptuję ich postanowienia. Pozostaję świadomy/a, że mogę w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych we wskazanym powyżej celu.