Kontakt. 15 865 11 30, osir@poczta.polaniec.eu

Ogłoszenia

30-08-2021

05-08-2021

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Połańcu
zaprasza do składania ofert
na najem pomieszczenia w  budynku Pływalni przy ul. W. Witosa 1 w Połańcu
przeznaczonego pod usługi z zakresu:
siłowni, fitness, odnowy biologicznej, kosmetologii,
dietetyki, fizjoterapii, masażu, rehabilitacji, fryzjerstwa

 

 • Pływalnia znajduje się przy ul. W. Witosa 1 w Połańcu.
 • Pomieszczenie przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej w wymienionym zakresie, zostało zaznaczone na rzucie budynku,
  który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 • W lokalu znajdują się media: instalacja elektryczna, cieplna, wodno – kanalizacyjna.
 • Opłaty za media oraz inne związane z najmem, w zakresie własnym Najemcy.
 • Umowa w zakresie wywozu odpadów, w zakresie własnym Najemcy.
 • Wyposażenie sali i zaplecza w zakresie własnym Najemcy, przy akceptacji Właściciela lokalu.
 • Oczekiwane godziny otwarcia: siedem dni w tygodniu w godzinach pracy Pływalni; przedłużenie bądź skrócenie godzin pracy po uzgodnieniu z zarządcą budynku.

Forma udostępnienia – najem

Czas trwania umowy – 1 rok od podpisania umowy (z możliwością przedłużenia).

OSiR w Połańcu zaleca przed złożeniem oferty, dokonania wizji lokalu będącego przedmiotem prowadzenia najmu. Oględzin można będzie dokonać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 15 8651 120 (wew. 22 lub 24)

 

Wymagania dotyczące oferentów:

 1. Osoba, która prowadzi działalność usługową lub wykonywała zawód we wskazanym zakresie (siłowni, fitness, odnowy biologicznej, kosmetologii, dietetyki, fizjoterapii, rehabilitacji, fryzjerstwa) co najmniej 1 rok.
 2. Usługi świadczone przez oferenta powinny być zgodne z polskimi normami określającymi reżimy sanitarne i technologiczne obowiązujące dla danego typu działalności.
 3. Osoba, która na dzień składania oferty nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskała przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (oświadczenia).

Szczegółowy metraż pomieszczenia przeznaczonego na najem :

G 19 – łącznie 28,02 m2 netto

 

Dana działalność gospodarcza, powinna być prowadzona w lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem.

 

Oferta musi zawierać:

 • Imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy.
 • Numer telefonu do kontaktu.
 • Opis prowadzonej działalności (doświadczenie minimum 1 rok) wraz ze wskazaniem rodzaju działalności.
 • Proponowaną kwotę miesięcznego czynszu najmu, wyrażoną w kwocie netto za m2 powierzchni lokalu.
 • Integralną częścią oferty jest oświadczenie Oferenta o:

– zapoznaniu się z zasadami najmu lokalu,

– dokonaniu oględzin pomieszczenia i zapoznania się ze stanem technicznym oraz akceptacji jego stanu

– oświadczenie o niezaleganiu z opłatami na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i podatkami uiszczanymi na rzecz właściwego Urzędu Skarbowego,

– oświadczenie o braku jakichkolwiek postępowań egzekucyjnych,

– wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Oferenta w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania w wyborze  oferty, przy zachowaniu zasady jawności postępowania i podania jego wyniku do publicznej wiadomości,

– podpis Oferenta lub osoby uprawnionej do podpisywania w przypadku składania ofert przez pełnomocnika wraz ze stosownym pełnomocnictwem, jeżeli prawo do reprezentacji
nie  wynika wprost z odpisu z właściwego rejestru.


Oferent powinien na żądanie Wynajmującego bezzwłocznie (drogą elektroniczną na adres e-mail: osir@poczta.polaniec.eu) udzielić wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

Mile widziane dodatkowe propozycje związane z prowadzeniem działalności.

 

Podstawowe kryterium wyboru najemcy:

 1. Cena – 60% (maksymalnie 60 pkt).
 • Kryterium cenowe – oferent może uzyskać maksymalnie 60 punktów w kryterium dotyczącym ceny:
  cena oferty badanej ÷ cena oferty najwyższej x 100 pkt x 60%.
 • Punkty będą liczone do dwóch miejsc po przecinku.
 1. Doświadczenie zawodowe – 40% (maksymalnie 40 pkt).

Wynajmujący dokona oceny w tym kryterium na podstawie informacji przedstawionych przez Najemcę oraz na podstawie dokumentów dołączonych do oferty,
przyznając punkty w następujący sposób:

 • powyżej 5 lat –  40 pkt
 • powyżej 3 do 5 lat –  30 pkt
 • 1 rok do 3 lat –  20 pkt

OSiR w Połańcu zastrzega sobie prawo:

 1. Swobodnego wyboru oferenta.
 2. Zamknięcia naboru bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 3. Odwołania naboru w całości lub dla poszczególnych pomieszczeń bez podania przyczyny.
 4. Zapisu w umowie najmu, że brak jest możliwości podnajmu pomieszczeń na rzecz osób trzecich.

 

Pisemną ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem „Oferta na najem pomieszczenia w budynku przy ul. W. Witosa 1 w Połańcu, przeznaczonej pod usługę w zakresie …….…..”. 
Liczy się data wpływu do Wynajmującego.

 

Termin składania ofert: do dnia 23.08.2021 roku do godziny 8.00.

 

Miejsce składania ofert: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Połańcu ul. Witosa 1, 28-230 Połaniec, biuro.

Informacje dodatkowe:

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.08.2021 roku o godzinie 8.30 w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Połańcu, przy ul. Witosa1.
  Oferty oceniane będą przez powołaną komisję zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2018 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Połańcu z dnia 30.04.2018 r.
 2. Proponowana data rozpoczęcia działalności – do uzgodnienia z Zarządcą OSiR w Połańcu.
 3. Szczegółowe informacje na temat ogłoszenia uzyskać można w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Połańcu, ul. Witosa 1, tel: 15 8651 120.


Klauzula informacyjnej dotycząca ochrony danych osobowych:
Informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Połańcu, Witosa 1, zwana dalej Administratorem;
  Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • Inspektorem Danych Osobowych u Administratora jest Pan Paweł Strycharz, adres e-mail: pawel@e-direction.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania w zakresie wyboru oferty przy zachowaniu zasady jawności postępowania
  i podania jego wyniku do publicznej wiadomości i będą przetwarzane w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c lub e RODO[1]
 • Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
 • Posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawa.

 

Załącznik

1. Rzut pomieszczenia przeznaczonego pod najem w budynku Pływalni “Delfin” w Połańcu   

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pages ( 1 of 10 ): 1 23456 ... 10Następna »