Kontakt. 15 865 11 30, osir@poczta.polaniec.eu

Regulamin Pływalni

Regulamin Pływalni „Delfin” w Połańcu

 

1. Pływalnia „Delfin” jest obiektem Miasta i Gminy Połaniec zarządzanym przez jednostkę
organizacyjną pod nazwą Ośrodek Sportu i rekreacji w Połańcu.

2. Pływalnia jest czynna:

 • od poniedziałku do niedzieli i w święta w godzinach 6:00 do 22:00.

 • rozliczenie pobytu na portach kasowych musi nastąpić do godziny 21:45.

3.  W skład pływalni wchodzą:

    a. hala basenowa:

 •  z niecką sportową,

 • z niecką do nauki pływania,

 • z niecką rekreacyjną z atrakcjami wodnymi wraz z brodzikiem,

 • zjeżdżalnia,

 • wanna do hydromasażu

 • ze strefą rekreacyjną (sauny, wanna do hydromasażu),

    b. kompleks basenów zewnętrznych,

4.  Regulaminy do w/w pomieszczeń umieszczone są przy każdym z nich i stanowią
integralną część niniejszego regulaminu.

5.  Osoby korzystające z usług Pływalni mają obowiązek zapoznania się i przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu a także Regulaminów poszczególnych atrakcji dostępnych na obiekcie.

6.  Na terenie Pływalni mogą przebywać wyłącznie osoby korzystające z jej usług, opiekunowie
tych osób oraz prowadzący zajęcia.

7. Trybuny Pływalni są ogólnodostępne tylko w czasie zawodów lub pokazów pływackich.

8. Korzystanie z Pływalni jest możliwe tylko:

 • po zapoznaniu się z Regulaminem korzystania z Pływalni,

 • w czasie, w którym pracuje służba ratownicza i kasa Pływalni,

 • po pozostawieniu odzieży wierzchniej w szatni i zmianie obuwia na klapki basenowe
  z tworzywa sztucznego oraz pozostawienia rzeczy wartościowych w depozycie,

 • po zarejestrowaniu swojego pobytu w kasie i przekroczeniu bramki wejściowej,

II. Odpłatność:

9. Opłata za korzystanie z Pływalni pobierana jest z góry za 60 min/180 min/300 min/cały dzień/ przebywania w strefie płatnej Pływalni wg obowiązującego cennika w zależności od zakupionego biletu.

10. Opłata pobrana z góry nie podlega zwrotowi także w przypadku ograniczonego/braku dostępu
do atrakcji bądź urządzeń po uprzednim poinformowaniu w kasie pływalni.

11. Rozliczenie czasu pobytu odbywa się w chwili powrotu do kas, przy pomocy elektronicznego systemu obsługi klienta i aktualnego cennika usług. Klient  jest zobowiązany do rozliczenia się
w kasach pływalni w każdym przypadku.

12. Prowadzenie zajęć nauki pływania odbywa się tylko na zlecenie dyrektora OSiR w Połańcu,
po zawarciu stosownej umowy.

III Zasady korzystania:

13. Korzystanie z Pływalni może odbywać się:

– indywidualnie,

– grupach zorganizowanych wg ustalonego harmonogramu lub dokonanej

14. Grupa zorganizowana może uprawiać ćwiczenia ruchowe w wodzie wyłącznie pod nadzorem
i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej uprawnionej osoby. Grupa nie może liczyć
więcej niż 15 uczestników na jedną osobę prowadzącą zajęcia.

15. Przed wejściem na teren hali basenowej klienci zobowiązani są do skorzystania z szatni w holu
i pozostawienia tam okryć wierzchnich wraz z obuwiem zmiennym.

16. Wchodzących na teren hali basenowej obowiązuje:

 • pozostawienie ubrania i garderoby w szafce ubraniowej i zamknięcie jej otrzymanym kluczem,

 • dokładne umycie całego ciała pod natryskiem, z użyciem środków myjących – przed wejściem
  i każdorazowo po skorzystaniu z toalety,

 • przebranie się w czysty strój kąpielowy wykonany wyłącznie z elastycznej tkaniny syntetycznej:

       – damski kostium kąpielowy, jedno- lub dwuczęściowy,

       – męski kąpielówki przylegające do ciała, bez kieszeni bez elementów metalowych;

 • dezynfekcja stóp i obuwia plażowego w brodziku,

17. Na terenie hali basenowej i we wszystkich pomieszczeniach obiektu należy zachować porządek, ciszę i spokój. Wszelkie zagrożenia, skaleczenia i urazy należy  bezzwłocznie zgłaszać ratownikowi.

18. Dzieci do lat 7 mogą przebywać i korzystać z Pływalni wyłącznie pod opieką pełnoletnich opiekunów, którzy są zobowiązani przebywać z nimi w wodzie.

19. Dzieci do lat 3 mogą przebywać w wodzie w specjalnych pielucho-majtkach.

20. Z niecki basenu sportowego mogą korzystać tylko osoby umiejące pływać lub doskonalące swoje umiejętności pod opieką osób uprawnionych do prowadzenia zajęć. Na torach pływackich obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów.

21. Korzystającym z Pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających bezpieczeństwu
lub utrudniać pobytu innych osób, a w szczególności zabrania się:

 • spożywania alkoholu, palenia tytoniu i używania środków odurzających,

 • skakania do wody w miejscach do tego nieprzeznaczonych,

 • biegania, hałasowania, wszczynania fałszywych alarmów,

 • wnoszenia przedmiotów szklanych oraz takich, które mogą wyrządzić szkodę innym osobom, (wniesienie własnego sprzętu na teren Pływalni wymaga uzyskania zgody ratownika),

 • pływania w okularach innych niż pływackie (w szkłach kontaktowych dozwolone jest wyłącznie
  po nałożeniu okularów pływackich),

 • niszczenia urządzeń i sprzętu, obciążania lin torowych,

 • zanieczyszczania pomieszczeń i wody, załatwianie potrzeb fizjologicznych w miejscach
  do tego nieprzeznaczonych,

 • spożywania posiłków poza strefą mokrego baru oraz żucia gumy podczas kąpieli,

 • poruszania się po kratkach rynny przelewowej,

 • wprowadzania lub wnoszenia zwierząt,

 • zachowywania się niezgodnie z zasadami życia społecznego.

22. Z urządzeń Pływalni nie mogą korzystać:

 • osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,

 • osoby chorujące na choroby zakaźne, choroby skóry, nieżyty dróg oddechowych,  z ranami otwartymi, opatrunkami na ciele, uczulone na środki dezynfekujące, niekontrolujące czynności fizjologicznych,

 • osoby chorujące na choroby mogące spowodować zagrożenie życia podczas kąpieli, powinny korzystać z Pływalni po konsultacji z lekarzem, a o fakcie niestabilnego stanu zdrowia poinformować dyżurnego ratownika.

IV. Nadzór i odpowiedzialność:

23. Za bezpieczeństwo osób korzystających z Pływalni odpowiadają ratownicy, instruktorzy prowadzący zajęcia, opiekunowie grup oraz opiekunowie dzieci poniżej 7 roku życia.

24. Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem nagrań z kamer,
który może być podstawą pociągnięcia do odpowiedzialności użytkowników, którzy nie stosują się do Regulaminu oraz instrukcji. Zarządzający oświadcza, iż monitoring prowadzony jest w sposób nie narażający dóbr osobistych oraz godności użytkowników pływalni, a zapis nagrań jest właściwie zabezpieczony.

25. Korzystających z Pływalni obowiązuje bezwzględne podporządkowanie się poleceniom
i sygnałom wydawanym przez ratowników, tj.:

 • krótki gwizdek – uwaga naruszenie regulaminu,

 • długi gwizdek – wyjście z wody.

26. Po każdym z wymienionych sygnałów należy podporządkować się poleceniom
wydawanym przez ratownika.

27. Za szkody wyrządzone na osobie lub mieniu odpowiedzialność ponosi sprawca tej szkody
a w przypadku osób małoletnich ich opiekun prawny, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

28. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które powstały wyłącznie z winy
poszkodowanych lub osób trzecich.

29. Pływalnia ma prawo do pobierania opłaty zgodnie z aktualnym cennikiem usług za zniszczony
lub zagubiony pasek, klucz do szafki lub karnet.

30. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą
usuwane z terenu obiektu.

31. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania Pływalni można składać Kierownikowi Pływalni
w formie pisemnej.

32. Reklamacje będą przyjmowane przez Dyrektor OSiR w Połańcu jedynie w formie pisemnej. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Połańcu zastrzega sobie odniesienie się do reklamacji w ciągu 7 dni roboczych.