Doskonałym pomysłem na aktywne spędzenie wolnego czasu są spływy kajakowe. Kajak to łódka niezwykle prosta
w obsłudze, więc nawet niewprawny pływak szybko nauczy się zasad kierowania kajakiem. Cisza, spokój, ładne widoki, rześkie powietrze i przyjemny chłód bijący od wody. Ruch, woda, słońce i obcowanie z przyrodą, dają wiele satysfakcji.

REGULAMIN UDOSTĘPNIENIA KAJAKÓW

(możliwość udostępnienia w soboty i niedziele)

 1. Sprzęt znajdujący się w dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Połańcu jest własnością Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec.
 2. Jednostką odpowiedzialną za udostępnienie sprzętu (zwaną dalej: Udostępniającym) jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Połańcu na podstawie porozumienia z Lokalną Grupą Działania – Dorzecze Wisły.
 3. Udostępnienie sprzętu kajakowego odbywa się na zasadach określonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec Nr 54/2018 z dnia 30 maja 2018 r.
 4. Gmina Połaniec – OSiR w Połańcu nie organizuje spływów kajakowych, jedynie udostępnia sprzęt.
 5. Spływy są organizowane we własnym zakresie przez uczestników i na własną odpowiedzialność.
 6. W cenie udostępnienia sprzętu w ramach umowy udostępnienia kajaków (spływ zbiorowy) zawarte jest ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na warunkach określonych w umowie zawartej pomiędzy Udostępniającym a wybranym zakładem ubezpieczeń. Treść polisy pozostaje do wglądu na każdoczesne wezwanie Wypożyczającego.
 7. W cenie udostępnienia sprzętu w ramach umowy udostępnienia kajaków (spływ zbiorowy) zagwarantowana jest pomoc dwóch ratowników będących pracownikami Udostępniającego.
 8. W spływie zbiorowym mogą wziąć udział wyłącznie osoby uprzednio (w terminie wskazanym przez Udostępniającego) zgłoszone Udostępniającemu na piśmie (w tym również w wiadomości e-mail, jeśli strony uzgodniły taką formę komunikacji) przez Wypożyczającego wraz z podaniem ich danych osobowych wymaganych do zawarcia umowy ubezpieczenia NNW.
 9. Osobą odpowiedzialną za dany spływ kajakowy oraz za pozostałe osoby biorące w nim udział w tym osoby niepełnoletnie jak również osobą upoważnioną w ich imieniu do kontaktu z Udostępniającym – jest wyłącznie osoba podpisująca Umowę Udostepnienia Kajaków, (zwana dalej: Wypożyczającym) legitymująca się dowodem tożsamości i składająca własnoręczny podpis o zapoznaniu się i akceptacji treści niniejszego regulaminu.
 10. Kajaki, zgodnie z obowiązującym porozumieniem, mogą być udostępnione tylko i wyłącznie do użytkowania na obszarze Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły na rzece Czarnej, Wschodniej, Wiśle.
 11. Udostępnienie kajaka na jeden dzień obowiązuje od godziny 9.00 do godziny 20.00.
 12. Sprzęt kajakowy (z pełnym osprzętem) dla spływów zbiorowych udostępniany jest co najmniej dla dziesięciu osób i nie więcej niż osiemnastu osób.
 13. Sprzęt kajakowy (z pełnym osprzętem) dla spływów indywidualnych udostępniany jest maksymalnie dla dziesięciu kajaków tj. dwudziestu osób.
 14. Zarówno spływy zbiorowe jak i indywidualne można umawiać wcześniej osobiście bądź telefonicznie pod nr telefonu 15 8651 120.
 15. Sprzęt może być udostępniony osobom pełnoletnim, z zastrzeżeniem pkt. 16.
 16. Dopuszcza się korzystanie ze sprzętu osoby powyżej 16 – tego roku życia, za pisemną zgodą rodzica/opiekuna, który ponosi pełną odpowiedzialność za tę osobę, za jej zachowanie i ewentualne szkody. Na tę okoliczność Wypożyczający przedkłada stosowne oświadczenie, podpisane przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka wg Zał. Nr 1 do niniejszego Regulaminu, które jest warunkiem udostępnienia sprzętu (zawarcia umowy). Wypożyczającym może być wyłącznie osoba pełnoletnia.
 17. W celu udostępnienia sprzętu każdorazowo Wypożyczający okazuje dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty/paszport/prawo jazdy), podpisuje Umowę Udostępnienia Kajaków i uiszcza stosowną opłatę. W przypadku wątpliwości co do osoby kontrahenta, któremu ma być udostępniony sprzęt, Udostępniający ma prawo bez uzasadnienia odmówić zawarcia umowy lub wydania sprzętu.
 18. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania ze sprzętu przez osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, jak również przez osoby poniżej 16 roku życia.
 19. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia jego stanu pod względem jakościowym i ilościowym oraz przekazania wszelkich ewentualnych uwag wydającemu sprzęt przed przystąpieniem do korzystania ze sprzętu. Podstawowym wyposażeniem każdego kajaka są kamizelki asekuracyjne (na kajak dwie sztuki) i wiosła, których należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa.
 20. W razie niezgłoszenia uwag na piśmie z podpisem Wypożyczającego i wydającego sprzęt działającego w imieniu Udostępniającego będzie uważane, że sprzęt został udostępniony w stanie kompletnym i zdatnym do przeznaczonego użytku.
 21. W czasie spływu należy zachowywać się zgodnie z dobrymi obyczajami wodniaka i bezpieczeństwem uczestników spływu. W szczególności nie należy hałasować, zaśmiecać rzeki  i brzegu rzeki, siadać na burcie, dziobie, rufie a także w kajaku nie znajdującym się w wodzie, stać i kucać w kajaku, skakać z kajaka do wody, kąpać się w kamizelkach asekuracyjnych (kapokach) ani na nich nie siadać.
 22. Udostępniający sprzęt nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływu bądź uszkodzenia ich mienia.
 23. Sprzęt powinien zostać zwrócony w stanie umożliwiającym jego natychmiastowe ponowne udostępnienie. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu wcześniej ustalonym z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Połańcu.
 24. Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z Udostępniającym.
 25. Za niezwrócenie sprzętu w zadeklarowanym terminie Wypożyczający ponosi opłatę określoną Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec Nr 54/2018 z dnia 30 maja 2018 r.
 26. Za zaginięcie, kradzież oraz nieodwracalne zniszczenie sprzętu Wypożyczający zwraca jego równowartość w wysokości 100 % ceny rynkowej bez względu na stopień zamortyzowania. Za uszkodzenie podlegające naprawie zwrotem objęta jest równowartość kosztów naprawy uszkodzonego sprzętu.
 27. Przetwarzanie danych osobowych Wypożyczającego, zgłoszonego uczestnika/-ów spływu zbiorowego oraz osób ujętych w oświadczeniu w Zał. Nr 1 odbywa się zgodnie z treścią klauzuli informacyjnej stanowiącej Zał. Nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 28. Udostępniający przedkłada Wypożyczającemu Regulamin udostępnienia kajaków na piśmie przed zawarciem umowy udostępnienia kajaków. Regulamin dostępny jest ponadto na stronie podmiotowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Połańcu.
 29. Wypożyczający podpisując umowę udostępnienia kajaków tym samym poświadcza, że poinformował pozostałe osoby korzystające z udostępnionych mu kajaków o treści Regulaminu (w tym informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych) i obowiązku jego przestrzegania.

 

 

Zał. Nr 2

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony i przetwarzania danych osobowych

Informuję, że:                            

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Połańcu,  Witosa 1, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania  Pani/Pana danych osobowych,
 • inspektorem danych osobowych u Administratora jest Pan Paweł Strycharz
  e-mail: pawel@e-direction.pl .
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy o udostępnienie sprzętu kajakowego, jak również do zawarcia umowy ubezpieczenia NNW stanowiącej warunek zawarcia umowy udostępnienia kajaków przy spływie zbiorowym
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO[1] podanie danych jest dobrowolne, a zarazem niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych   niemożliwe jest  zawarcie i wykonanie umowy (udostępnienie sprzętu)
 • posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie w razie uznania, że doszło do nieprawidłowości w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, nie będą przekazywane do państwa trzeciego

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawa i ewentualnego dochodzenia roszczeń w związku z zawartą umową.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).