Kontakt. 15 865 11 30, osir@poczta.polaniec.eu

Klauzula

“Ośrodek Sportu i Rekreacji w Połańcu prowadzi monitoring wizyjny budynku oraz terenu wokół niego w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz ochrony mienia. Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowią art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000 i 1349) oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000 i  1076). Administratorem systemu monitoringu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Połańcu. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: pawel@e-direction.pl , tel. 781 789 794.

Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 7 dni. Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Połańcu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Pełny obowiązek informacyjny znajduje się w biurze Ośrodka Sportu i Rekreacji w Połańcu”