Kontakt. 15 865 11 30, osir@poczta.polaniec.eu

Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji  w Połańcu, ul. W. Witosa 1, 28-230 Połaniec, NIP: 866 173 36 95, dalej zwany „Administratorem”.
 2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych:

Paweł Stycharz, dane do kontaktu e-mail:  pawel@e-direction.pl

nr tel.: 781 789 794

 • Państwa dane osobowe są przetwarzane, w szczególności w celu: realizacji zadań nałożonych przepisami odpowiednich ustaw, m. in. z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 t.j. z dnia 2017.10.09 z późn. zm.) oraz wskazanych w statucie, tj. m.in. w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie kultury fizycznej i sportu, prowadzenia pływalni; w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (np. związanych z rachunkowością); jak również w celu zawarcia, realizacji umów; nadto przy komunikacji poprzez naszą stronę www – także w celu komunikacji z Państwem, odpowiedzi na Państwa wiadomości przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego; nadto w celu promocji, budowy pozytywnego wizerunku Administratora (o ile udzielicie Państwo na powyższe dobrowolną zgodę).
 • Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
  • art. 6 ust. 1 lit. c lub e RODO w zw. z:
 • ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 t.j. z dnia 2017.10.09 z późn. zm.),ustawą z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 t.j. z dnia 2017.06.27 z późn. zm.) i innymi aktami prawnymi.
  • art. 6 ust 1 lit. b RODO;
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w stosunku do danych osobowych, co do których brak jest obowiązku ich przetwarzania, przewidzianego w przepisach prawnych.
 • Informacja o odbiorcach danych osobowych:Państwa dane mogą zostać przekazane do podmiotów, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), mamy na myśli głównie o obsługę informatyczną.
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 • Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane:
  • przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawa, natomiast
  • w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody – do momentu jej cofnięcia. 
  • po zrealizowaniu celu pierwotnego dla którego dane zostały zebrane (np. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy), dane będą̨ przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi oraz przez okres niezbędny dla obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec nas, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń́ określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 • Informujemy, iż mają Państwo prawo do:
  • dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (o ile brak jest podstaw do ich dalszego przetwarzania) lub ograniczenia przetwarzania (przy spełnieniu odpowiednich przesłanek), przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, jeżeli są spełnione odpowiednie przesłanki, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, chyba, że realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa oraz z RODO,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 1. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 2. Informujemy ponadto iż w stosunku do danych osobowych które są przetwarzane na podstawie Państwa zgody – mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda.