Kontakt. 15 865 11 30, osir@poczta.polaniec.eu

Spływy kajakowe

Doskonałym pomysłem na aktywne spędzenie wolnego czasu są spływy kajakowe. Kajak to łódka niezwykle prosta
w obsłudze, więc nawet niewprawny pływak szybko nauczy się zasad kierowania kajakiem. Cisza, spokój, ładne widoki, rześkie powietrze i przyjemny chłód bijący od wody. Ruch, woda, słońce i obcowanie z przyrodą, dają wiele satysfakcji.

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI KAJAKÓW

1.Sprzęt znajdujący się w dyspozycji Ośrodka Sporu i Rekreacji w Połańcu jest własnością Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły, ul. Ruszczańska 27, 28 – 230 Połaniec.

2. Jednostką odpowiedzialną za udostępnienie sprzętu jest Ośrodek Sportu i rekreacji w Połańcu na podstawie
stosownego  z Lokalna Grupą Działania – Dorzecze Wisły.

3. Udostępnienie sprzętu kajakowego odbywa się na zasadach określonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec
Nr. 55/2015 z dnia 13 lipca 2015 roku.

4. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Połańcu nie organizuje spływów kajakowych, jedynie udostępnia sprzęt.
Spływy są organizowane we własnym zakresie przez uczestników i na własną odpowiedzialność.

5. Kajaki, zgodnie z obowiązującym porozumieniem, mogą być udostępnione tylko i wyłącznie do użytkowania na obszarze Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły na rzece Czarnej, Wschodniej, Wiśle.

6. Udostępnienie kajaka na jeden dzień obowiązuje od godziny 9:00 do godziny 20:00.

7. Sprzęt kajakowy dla spływów grupowych udostępniany jest co najmniej dla 10 osób i nie więcej niż 18 osób.

8. Sprzęt kajakowy dla spływów indywidualnych udostępniany jest maksymalnie dla 10 kajaków z osprzętem.

9. Spływy zorganizowane można zgłaszać w środy i soboty do obsługującego spływ kajakowy pod numer telefonu
15 865 11 30 lub numer 665 946 750. Osobą do kontaktu odpowiedzialną za rejestrowanie zorganizowanych spływów kajakowych jest Pan Maciek Witek.

10. Sprzęt może być udostępniony osobom pełnoletnim, dopuszcza się udział w spływie osoby powyżej 16 roku życia,
za pisemną zgodą rodzica/opiekuna, który ponosi pełną odpowiedzialność za nie, za jego zachowanie i ewentualne szkody. Młodzież i dzieci mogą wziąć udział w spływie tylko z osoba dorosłą.

11. W celu udostępnienia sprzętu bezwzględnie należny okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty/ paszport/ prawo jazdy); podpisać umowę udostępnienia i uiścić stosowna opłatę. W przypadku jeśli udostępniający sprzęt uzna klienta za niewiarygodnego, bez uzasadnienia może odmówić wydania sprzętu. Nie będą również obsługiwane osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także osoby niepełnoletnie.

12. Osoba, której sprzęt jest udostępniany jest zobowiązana do sprawdzenia jego stanu pod względem jakościowym
i ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. Podstawowym wyposażeniem każdego kajaka
są kamizelki asekuracyjne i  wiosła, których należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa.

13. W czasie spływu należy zachowywać się zgodnie z dobrym obyczajem wodniaka i bezpieczeństwem uczestników spływu. Nie należy: hałasować i zaśmiecać rzeki i brzegu rzeki, siadać na burcie, dziobie, rufie a także w kajaku nie znajdującym się na wodzie, stać i kucać w kajaku, skakać z kajaka do wody, kąpać się w kamizelkach asekuracyjnych (kapokach) ani na nich nie siadać.

14. Udostępniający sprzęt nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków,
utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływu.

15. Sprzęt powinien zostać zwrócony w stanie umożliwiającym jego natychmiastowe ponowne udostępnienie.
Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu wcześniej ustalonym z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Połańcu.

16. Istnieje możliwość rezerwacji sprzętu na warunkach ustalonych z udostępniającym.

17. Za niezwrócenie sprzętu w zadeklarowanym terminie użytkownik ponosi opłatę określoną Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec Nr. 78/2014 z dnia 18 sierpnia 2014 roku.

18. Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenie nieodwracalne sprzętu, osoba której jest on udostępniony zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień zamortyzowania. Za uszkodzenie podlegające naprawie do wysokości kosztów naprawy uszkodzonego sprzętu.