Kontakt. 15 865 11 30, osir@poczta.polaniec.eu

Ogłoszenia

2019-12-12

2019-11-26

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Połańcu zaprasza do składania ofert  na najem pomieszczenia w  budynku Pływalni przy ul. W. Witosa 1 w Połańcu przeznaczonego pod usługi z zakresu: siłowni, fitness, odnowy biologicznej, kosmetologii, dietetyki, fizjoterapii, masażu,  rehabilitacji, usług prozdrowotnych. 

 • Pływalnia znajduje się przy ul. W. Witosa 1 w Połańcu. Pomieszczenie przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej w wymienionym zakresie zostało zaznaczone na rzutach budynku stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 • W lokalu znajdują się media: instalacja elektryczna, cieplna, wodno – kanalizacyjna. Opłaty za media w zakresie własnym Najemcy. Wyposażenie pomieszczeń w zakresie własnym Najemcy, przy akceptacji Właściciela lokalu.
 • Oczekiwane godziny otwarcia: siedem dni w tygodniu w godzinach pracy Pływalni; przedłużenie bądź skrócenie godzin pracy po uzgodnieniu z zarządcą budynku.

Forma udostępnienia – najem

Czas trwania umowy – 1 rok od podpisania umowy (z możliwością przedłużenia do 3-ech lat).

OSiR w Połańcu zaleca przed złożeniem oferty, dokonania wizji lokalu będącego przedmiotem prowadzenia najmu. Oględzin można będzie dokonać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr telefonu  15 8651 120 – biuro OSiR

Wymagania dotyczące oferentów:

Osoba, która prowadzi działalność usługową lub wykonywała zawód we wskazanym zakresie (siłowni, fitness, odnowy biologicznej, kosmetologii, dietetyki, fizjoterapii, rehabilitacji, usług prozdrowotnych) co najmniej 1 rok. Usługi świadczone przez oferenta powinny być zgodne z polskimi normami określającymi reżimy sanitarne i technologiczne obowiązujące dla danego typu działalności. Osoba, która na dzień składania oferty nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskała przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (oświadczenia).

Szczegółowy metraż pomieszczeń przeznaczonych na najem :

G 24 – łącznie 7,97 m2 netto
G 25 – łącznie 7,93 m2 netto

Istnieje możliwość połączenia pomieszczeń; całość – 15,9 m2 netto

Dana działalność gospodarcza, powinna być prowadzona w lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Oferta musi zawierać:

 • Imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy.
 • Numer telefonu do kontaktu.
 • Opis prowadzonej działalności (doświadczenie minimum 1 rok) wraz ze wskazaniem rodzaju działalności.
 • Proponowana kwota miesięcznego czynszu najmu, wyrażona w kwocie netto za m2 powierzchni lokalu, przy wskazaniu pomieszczenia, które oferent chce wynająć.
 • Integralną częścią oferty jest oświadczenie Oferenta o:

           –  zapoznaniu się z zasadami najmu lokalu,

           –  dokonaniu oględzin pomieszczenia i zapoznania się ze stanem technicznym oraz akceptacji jego stanu,

           –  oświadczenie o niezaleganiu z opłatami na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i podatkami uiszczanymi na rzecz właściwego Urzędu Skarbowego,

           –  oświadczenie o braku jakichkolwiek postępowań egzekucyjnych,

           –  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Oferenta w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania w wyborze  oferty, przy zachowaniu zasady                                             jawności postępowania i podania jego wyniku do publicznej wiadomości,

          –   podpis Oferenta lub osoby uprawnionej do podpisywania w przypadku składania ofert przez pełnomocnika wraz ze stosownym pełnomocnictwem, jeżeli prawo do reprezentacji
               nie wynika wprost z odpisu z właściwego rejestru. 

Oferent powinien na żądanie Wynajmującego bezzwłocznie (drogą elektroniczną na adres e-mail: osir@poczta.polaniec.eu) udzielić wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

Mile widziane dodatkowe propozycje związane z prowadzeniem działalności.

Podstawowe kryterium wyboru najemcy:

 1. Cena – 60% (maksymalnie 60 pkt).
 • Kryterium cenowe – oferent może uzyskać maksymalnie 60 punktów w kryterium dotyczącym ceny: cena oferty badanej/cena oferty najwyższej x 100 pkt x 60%.
 • Punkty będą liczone do dwóch miejsc po przecinku.
 1. Doświadczenie zawodowe – 40% (maksymalnie 40 pkt).

Wynajmujący dokona oceny w tym kryterium na podstawie informacji przedstawionych przez Najemcę oraz na podstawie dokumentów dołączonych do oferty, przyznając punkty w następujący sposób:

 • powyżej 5 lat –  40 pkt
 • powyżej 3 do 5 lat –  30 pkt
 • 1 rok do 3 lat –  20 pkt

OSiR w Połańcu zastrzega sobie prawo:

 1. Swobodnego wyboru oferenta.
 2. Zamknięcia naboru bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 3. Odwołania naboru w całości lub dla poszczególnych pomieszczeń bez podania przyczyny.
 4. Zapisu w umowie najmu, że brak jest możliwości podnajmu pomieszczeń na rzecz osób trzecich.

Pisemną ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem „Oferta na najem pomieszczenia budynku przy ul. W. Witosa 1 w Połańcu, przeznaczonej pod wybraną usługę”.

Liczy się data wpływu do Wynajmującego.

Termin składania ofert: do dnia 09.12.2019 roku do godziny 15.00.

Miejsce składania ofert: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Połańcu ul. Witosa 1, 28-230 Połaniec, biuro.

Informacje dodatkowe:

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.12.2019 roku o godzinie 10.00 w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Połańcu, przy ul. Witosa 1. Oferty oceniane będą przez powołaną komisję zgodnie  z Zarządzeniem nr 4/2018 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Połańcu z dnia 30.04.2018 r.
 2. Szczegółowe informacje na temat ogłoszenia uzyskać można w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Połańcu, ul. Witosa 1, tel: 15 8651 120.

Klauzula informacyjnej dotycząca ochrony danych osobowych:

Informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Połańcu, ul. Witosa 1, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • Inspektorem Danych Osobowych u Administratora jest Pan Marcin Tynda, e-mail:iod@efigo.pl .
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procedury wyboru oferty na najem pomieszczeń i będą przetwarzane w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c lub e RODO[1] .
 • podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
 • posiada Pani/Pan prawo do:

      – żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,    


      – usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

      – wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

      – przenoszenia danych,

      – wniesienia skargi do organu nadzorczego,

      – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, wynikający z przepisów

Załącznik:

 1. Rzut pomieszczenia przeznaczonego pod najem w budynku Pływalni “Delfin” w Połańcu (parter)

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2019-11-22

2019-11-13

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Połańcu zaprasza do składania ofert na najem pomieszczenia w  budynku Pływalni przy ul. W. Witosa 1 w Połańcu przeznaczonego pod usługi
z zakresu: siłowni, fitness, odnowy biologicznej, kosmetologii,  dietetyki, fizjoterapii, masażu, rehabilitacji, fryzjerstwa.

 • Pływalnia znajduje się przy ul. W. Witosa 1 w Połańcu. Pomieszczenie przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej w wymienionym zakresie zostało zaznaczone na rzutach budynku stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 • W lokalu znajdują się media: instalacja elektryczna, cieplna, wodno – kanalizacyjna. Opłaty za media w zakresie własnym Najemcy. Wyposażenie pomieszczeń w zakresie własnym Najemcy, przy akceptacji Właściciela lokalu.
 • Oczekiwane godziny otwarcia: siedem dni w tygodniu w godzinach pracy Pływalni; przedłużenie bądź skrócenie godzin pracy po uzgodnieniu z zarządcą budynku.

Forma udostępnienia – najem

Czas trwania umowy – 1 rok od podpisania umowy (z możliwością przedłużenia do 3-ech lat).

OSiR w Połańcu zaleca przed złożeniem oferty, dokonania wizji lokalu będącego przedmiotem prowadzenia najmu. Oględzin można będzie dokonać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr telefonu  15 8651 120 – biuro OSiR.

Wymagania dotyczące oferentów:

Osoba, która prowadzi działalność usługową lub wykonywała zawód we wskazanym zakresie (siłowni, fitness, odnowy biologicznej, kosmetologii, dietetyki, fizjoterapii, rehabilitacji, fryzjerstwa) co najmniej 1 rok. Usługi świadczone przez oferenta powinny być zgodne z polskimi normami określającymi reżimy sanitarne i technologiczne obowiązujące dla danego typu działalności. Osoba, która na dzień składania oferty nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskała przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (oświadczenia).

Szczegółowy metraż pomieszczeń przeznaczonych na najem :

G 24 – łącznie 7,97 m2 netto
G 25 – łącznie 7,93 m2 netto

Istnieje możliwość połączenia pomieszczeń; całość – 15,9 m2 netto

Dana działalność gospodarcza, powinna być prowadzona w lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Oferta musi zawierać:

 • Imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy.
 • Numer telefonu do kontaktu.
 • Opis prowadzonej działalności (doświadczenie minimum 1 rok) wraz ze wskazaniem rodzaju działalności.
 • Proponowana kwota miesięcznego czynszu najmu, wyrażona w kwocie netto za m2 powierzchni lokalu, przy wskazaniu pomieszczenia, które oferent chce wynająć.
 • Integralną częścią oferty jest oświadczenie Oferenta o:

             –  zapoznaniu się z zasadami najmu lokalu,

           –  dokonaniu oględzin pomieszczenia i zapoznania się ze stanem technicznym oraz akceptacji jego stanu,

           –  oświadczenie o niezaleganiu z opłatami na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i podatkami uiszczanymi na rzecz właściwego Urzędu Skarbowego,

           –  oświadczenie o braku jakichkolwiek postępowań egzekucyjnych,

           –  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Oferenta w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania w wyborze  oferty, przy zachowaniu zasady                                             jawności postępowania i podania jego wyniku do publicznej wiadomości,

          –   podpis Oferenta lub osoby uprawnionej do podpisywania w przypadku składania ofert przez pełnomocnika wraz ze stosownym pełnomocnictwem, jeżeli prawo do reprezentacji
               nie wynika wprost z odpisu z właściwego rejestru. 

Oferent powinien na żądanie Wynajmującego bezzwłocznie (drogą elektroniczną na adres e-mail: osir@poczta.polaniec.eu) udzielić wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

Mile widziane dodatkowe propozycje związane z prowadzeniem działalności.

Podstawowe kryterium wyboru najemcy:

 1. Cena – 60% (maksymalnie 60 pkt).
 • Kryterium cenowe – oferent może uzyskać maksymalnie 60 punktów w kryterium dotyczącym ceny: cena oferty badanej/cena oferty najwyższej x 100 pkt x 60%.
 • Punkty będą liczone do dwóch miejsc po przecinku.
 1. Doświadczenie zawodowe – 40% (maksymalnie 40 pkt).

Wynajmujący dokona oceny w tym kryterium na podstawie informacji przedstawionych przez Najemcę oraz na podstawie dokumentów dołączonych do oferty, przyznając punkty w następujący sposób:

 • powyżej 5 lat –  40 pkt
 • powyżej 3 do 5 lat –  30 pkt
 • 1 rok do 3 lat –  20 pkt

OSiR w Połańcu zastrzega sobie prawo:

 1. Swobodnego wyboru oferenta.
 2. Zamknięcia naboru bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 3. Odwołania naboru w całości lub dla poszczególnych pomieszczeń bez podania przyczyny.
 4. Zapisu w umowie najmu, że brak jest możliwości podnajmu pomieszczeń na rzecz osób trzecich.

Pisemną ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem „Oferta na najem pomieszczenia budynku przy ul. W. Witosa 1 w Połańcu, przeznaczonej pod wybraną usługę”.


Liczy się data wpływu do Wynajmującego.

Termin składania ofert: do dnia 21.11.2019 roku do godziny 15.00.

Miejsce składania ofert: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Połańcu ul. Witosa 1, 28-230 Połaniec, biuro.

Informacje dodatkowe:

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.11.2019 roku o godzinie 12.00 w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Połańcu, przy ul. Witosa 1. Oferty oceniane będą przez powołaną komisję zgodnie
  z Zarządzeniem nr 4/2018 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Połańcu z dnia 30.04.2018 r.
 2. Szczegółowe informacje na temat ogłoszenia uzyskać można w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Połańcu, ul. Witosa 1, tel: 15 8651 120.

Klauzula informacyjnej dotycząca ochrony danych osobowych:

Informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Połańcu, ul. Witosa 1, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • Inspektorem Danych Osobowych u Administratora jest Pan Marcin Tynda, e-mail: iod@efigo.pl .
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i będą przetwarzane w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c lub e RODO[1] w zawiązku z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
  (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).
 • podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
 • posiada Pani/Pan prawo do:

      – żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,    
      – usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

      – wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

      – przenoszenia danych,

      – wniesienia skargi do organu nadzorczego,

      – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu,

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawa.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 

2019-09-26

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Połańcu zaprasza do składania ofert na najem pomieszczenia w  budynku Pływalni przy ul. W. Witosa 1 w Połańcu przeznaczonego pod usługi
z zakresu: siłowni, fitness, odnowy biologicznej, kosmetologii,  dietetyki, fizjoterapii, masażu, rehabilitacji, fryzjerstwa.

 • Pływalnia znajduje się przy ul. W. Witosa 1 w Połańcu. Pomieszczenie przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej w wymienionym zakresie zostało zaznaczone na rzutach budynku stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 • W lokalu znajdują się media: instalacja elektryczna, cieplna, wodno – kanalizacyjna. Opłaty za media w zakresie własnym Najemcy. Wyposażenie pomieszczeń w zakresie własnym Najemcy, przy akceptacji Właściciela lokalu.
 • Oczekiwane godziny otwarcia: siedem dni w tygodniu w godzinach pracy Pływalni; przedłużenie bądź skrócenie godzin pracy po uzgodnieniu z zarządcą budynku.

Forma udostępnienia – najem

Czas trwania umowy – 1 rok od podpisania umowy (z możliwością przedłużenia do 3-ech lat).

OSiR w Połańcu zaleca przed złożeniem oferty, dokonania wizji lokalu będącego przedmiotem prowadzenia najmu. Oględzin można będzie dokonać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr telefonu  15 8651 120 – biuro OSiR.

Wymagania dotyczące oferentów:

Osoba, która prowadzi działalność usługową lub wykonywała zawód we wskazanym zakresie (siłowni, fitness, odnowy biologicznej, kosmetologii, dietetyki, fizjoterapii, rehabilitacji, fryzjerstwa) co najmniej 1 rok. Usługi świadczone przez oferenta powinny być zgodne z polskimi normami określającymi reżimy sanitarne i technologiczne obowiązujące dla danego typu działalności. Osoba, która na dzień składania oferty nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskała przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (oświadczenia).

Szczegółowy metraż pomieszczeń przeznaczonych na najem :

G 19 – łącznie 28,02 m2 netto

Dana działalność gospodarcza, powinna być prowadzona w lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Oferta musi zawierać:

 • Imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy.
 • Numer telefonu do kontaktu.
 • Opis prowadzonej działalności (doświadczenie minimum 1 rok) wraz ze wskazaniem rodzaju działalności.
 • Proponowana kwota miesięcznego czynszu najmu, wyrażona w kwocie netto za m2 powierzchni lokalu, przy wskazaniu pomieszczenia, które oferent chce wynająć.
 • Integralną częścią oferty jest oświadczenie Oferenta o:

             –  zapoznaniu się z zasadami najmu lokalu,

           –  dokonaniu oględzin pomieszczenia i zapoznania się ze stanem technicznym oraz akceptacji jego stanu,

           –  oświadczenie o niezaleganiu z opłatami na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i podatkami uiszczanymi na rzecz właściwego Urzędu Skarbowego,

           –  oświadczenie o braku jakichkolwiek postępowań egzekucyjnych,

           –  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Oferenta w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania w wyborze  oferty, przy zachowaniu zasady                                             jawności postępowania i podania jego wyniku do publicznej wiadomości,

          –   podpis Oferenta lub osoby uprawnionej do podpisywania w przypadku składania ofert przez pełnomocnika wraz ze stosownym pełnomocnictwem, jeżeli prawo do reprezentacji
               nie wynika wprost z odpisu z właściwego rejestru. 

Oferent powinien na żądanie Wynajmującego bezzwłocznie (drogą elektroniczną na adres e-mail: osir@poczta.polaniec.eu) udzielić wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

Mile widziane dodatkowe propozycje związane z prowadzeniem działalności.

Podstawowe kryterium wyboru najemcy:

 1. Cena – 60% (maksymalnie 60 pkt).
 • Kryterium cenowe – oferent może uzyskać maksymalnie 60 punktów w kryterium dotyczącym ceny: cena oferty badanej/cena oferty najwyższej x 100 pkt x 60%.
 • Punkty będą liczone do dwóch miejsc po przecinku.
 1. Doświadczenie zawodowe – 40% (maksymalnie 40 pkt).

Wynajmujący dokona oceny w tym kryterium na podstawie informacji przedstawionych przez Najemcę oraz na podstawie dokumentów dołączonych do oferty, przyznając punkty w następujący sposób:

 • powyżej 5 lat –  40 pkt
 • powyżej 3 do 5 lat –  30 pkt
 • 1 rok do 3 lat –  20 pkt

OSiR w Połańcu zastrzega sobie prawo:

 1. Swobodnego wyboru oferenta.
 2. Zamknięcia naboru bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 3. Odwołania naboru w całości lub dla poszczególnych pomieszczeń bez podania przyczyny.
 4. Zapisu w umowie najmu, że brak jest możliwości podnajmu pomieszczeń na rzecz osób trzecich.

Pisemną ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem „Oferta na najem pomieszczenia budynku przy ul. W. Witosa 1 w Połańcu, przeznaczonej pod wybraną usługę”.


Liczy się data wpływu do Wynajmującego.

Termin składania ofert: do dnia 07.10.2019 roku do godziny 15.00.

Miejsce składania ofert: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Połańcu ul. Witosa 1, 28-230 Połaniec, biuro.

Informacje dodatkowe:

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.10.2019 roku o godzinie 12.00 w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Połańcu, przy ul. Witosa 1. Oferty oceniane będą przez powołaną komisję zgodnie
  z Zarządzeniem nr 4/2018 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Połańcu z dnia 30.04.2018 r.
 2. Szczegółowe informacje na temat ogłoszenia uzyskać można w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Połańcu, ul. Witosa 1, tel: 15 8651 120.

Klauzula informacyjnej dotycząca ochrony danych osobowych:

Informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Połańcu, ul. Witosa 1, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
 • Inspektorem Danych Osobowych u Administratora jest Pan Marcin Tynda, e-mail: iod@efigo.pl .
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i będą przetwarzane w tym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c lub e RODO[1] w zawiązku z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
  (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).
 • podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
 • posiada Pani/Pan prawo do:

      – żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,    
      – usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

      – wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

      – przenoszenia danych,

      – wniesienia skargi do organu nadzorczego,

      – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu,

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawa.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2019-06-01

Oferta pracy

Pływalnie „Delfin” w Połańcu, to nowoczesne, wielofunkcyjne centrum sportowo-rekreacyjne spełniające oczekiwania najbardziej wymagających Klientów.
Obecnie poszukujmy Kandydatów na stanowisko:

Ratownik wodny

Dołączając do naszego zespołu zyskujesz możliwość stabilnego zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub  jako pracę dodatkową na umowę zlecenie.

Do Twoich zadań należeć będzie:

– nadzór i dbanie o bezpieczeństwo Klientów korzystających z basenów,

– udział w akcjach ratowniczych,

– dbanie o wizerunek swojego miejsca pracy.

Oczekujemy od Ciebie:

– dyspozycyjności,

– gotowości do pracy na cały etat w systemie dwuzmianowym, w tym w dni weekendowe,

– komunikatywności, entuzjastycznego nastawienie do pracy.

Wymagane od Ciebie będzie posiadanie:

– ważnych uprawnień ratowniczych,

– zaświadczenia o ukończeniu kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Prosimy o dostarczenie swojego CV do sekretariatu w budynku Pływalni „Delfin” w Połańcu, ul. Witosa 1 oraz dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Połańcu, zgodnie z postanowieniami. Oświadczam, że zapoznałem/am się z Zasadami Przetwarzania Danych z dnia 25 maja 2018 r. dostępnymi na stronie internetowej osir.polaniec.eu i akceptuję ich postanowienia. Pozostaję świadomy/a, że mogę w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych we wskazanym powyżej celu.